BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11492/BTC-HCSN
V/v Bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện công điện số 1392/CĐ-TTgngày 9/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuấthuyết do vi rút Ebola, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịchỦy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiệnmột số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộcác biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola; bảo đảm cấp đủ phương tiện,vật tư, trang thiết bị y tế và kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịchtrên địa bàn theo hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế.

2. Về nguồn kinh phí:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ chủ động bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebolatrong dự toán chi sự nghiệp y tế đã được giao năm 2014 và các nguồn huy động củacác tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp, các Bộ, ngànhkhông cân đối đủ kinh phí, đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Đối với các địa phương, kinh phíphòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola được đảm bảo từ các nguồn sau:

- Dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2014đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Dự phòng ngân sách địa phương năm2014.

- Quỹ dự trữ tài chính.

- Huy động của các tổ chức, cá nhântheo quy định của pháp luật

Trường hợp cân đối ngân sách địaphương có khó khăn, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ NSNN, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, HCSN (90b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung