BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 115/BKHCN-ĐTG
V/v phúc đáp Công văn số 5823/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 5823/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2011 của Quý Tổng cục về việc đề nghị có ý kiến về mức độ rời rạccủa các bộ linh kiện ô tô nhập khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, BộKhoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Tháng 6 năm 2010, Bộ Khoa học vàCông nghệ đã nhận được các Văn bản số 157/TC-XNK ngày 31/5/2010 và Văn bản số 167/TC-XNK ngày 05/6/2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công (Công ty) đềnghị cho phép nhập khẩu bộ linh kiện ô tô Hyundai phục vụ yêu cầu lắp đặt, chạythử dây chuyền công nghệ và đào tạo kỹ thuật. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thànhlập Tổ chuyên gia đánh giá (được thành lập theo Quyết định số 1016/QĐ-TĐC ngày 23/6/2010của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), tiến hành đánh giá thực tế dâychuyền công nghệ lắp ráp của Công ty tại Nhà máy sản xuất Ô tô Huyndai ThànhCông Việt Nam tại Khu Công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ kết luận của Tổ chuyên giađánh giá, ngày 07/7/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1610/BKHCN-ĐTG chấp thuận đề nghị của Công ty về việc nhập khẩu bộ linh kiệncủa các loại xe ô tô du lịch Hyundai từ 5 đến 7 chỗ, với mức độ rời rạc theothỏa thuận của doanh nghiệp với bên chuyển giao công nghệ để đáp ứng các yêucầu về tiêu chuẩn chất lượng của Hyundai toàn cầu (nhưng chưa đáp ứng mức độrời rạc theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học vàCông nghệ). Đồng thời, trong Công văn này Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nêu rõ:“Sau thời gian chạy thử dây chuyền công nghệ, Công ty phải cam kết đảm bảođáp ứng được các yêu cầu về mức độ rời rạc theo quy định tại Quyết định số05/2005/QĐ-BKHCN .

Theo báo cáo của Công ty, từ tháng9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011, trong quá trình lắp đặt, chạy thử dây chuyềncông nghệ và đào tạo, Công ty đã nhập khẩu 156 bộ linh kiện ô tô của hai mẫuxe: SantaFe (5 và 7 chỗ) và Sonata 5 chỗ với mức độ rời rạc chưa đáp ứng theoquy định của Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN Riêng các bộ linh kiện ô tô củamẫu xe Avante đã được Công ty nhập khẩu với mức độ rời rạc hoàn toàn đáp ứngđược theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN và đã bắt đầu đi vào sảnxuất, lắp ráp hàng loạt (đạt chiếc thứ 1.000 từ tháng 9/2011).

2. Theo kế hoạch hàng năm của BộKhoa học và Công nghệ về việc kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ, ngày29/11/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc tại Nhà máy sản xuất Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam tại Khu Công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn,tỉnh Ninh Bình để kiểm tra tình hình lắp đặt, chạy thử dây chuyền và chuyểngiao công nghệ tại Nhà máy.

Căn cứ báo cáo của Công ty và kếtquả làm việc tại Nhà máy, đến nay về cơ bản Nhà máy đã hoàn thành việc lắp đặt,chạy thử dây chuyền và đào tạo kỹ thuật, có thể vận hành chính thức. Căn cứCông văn số 1610/BKHCN-ĐTG ngày 07/7/2010 thì các bộ linh kiện xe nhập khẩu sauthời gian chạy thử dây chuyền công nghệ phải đảm bảo mức độ rời rạc theo đúngquy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN Vì vậy, ngày 07/12/2011 Bộ Khoahọc và Công nghệ đã có Công văn số 3140/BKHCN-ĐTG gửi Công ty thông báo chínhthức về vấn đề này (xin gửi kèm bản sao Công văn số 3140/BKHCN-ĐTG).

3. Như vậy, đối với 156 bộ linhkiện ô tô của hai mẫu xe SantaFe và Sonata đã được Công ty Cổ phần Tập đoànThành Công nhập khẩu trước khi hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử dây chuyềncông nghệ, có mức độ rời rạc chưa đáp ứng theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCNđã được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, chấp thuận tại Công văn số1610/BKHCN-ĐTG ngày 07/7/2010 là phù hợp với quy định tại Điều 1 của Quyết địnhsố 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005.

Từ ngày 01/12/2011 trở đi, Công tyCổ phần Tập đoàn Thành Công phải nhập khẩu các bộ linh kiện ô tô có mức độ rờirạc đáp ứng đúng quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 củaBộ Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa họcvà Công nghệ trả lời Công văn số 5823/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2011 của Quý Tổngcục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Nguyễn Quân (để báo cáo);
- Công ty CPTĐ Thành Công;
- Lưu: VT, ĐTG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh