BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------
-------

Số: 115/BXD-HTĐT
V/v: Chọn Khu xử lý liên tỉnh chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựngnhận được công văn số 4020/UBND-CNN của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về góp ýBáo cáo quy hoạch cấp nước, thoát nước và quản lý chất thải rắn của Vùng kinhtế trọng điểm phía Nam, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã tiếp thu ý kiến, bổsung cập nhật các số liệu hiện trạng thoát nước thành phố Biên Hoà, Nhơn Trạchvà các khu công nghiệp đã quy hoạch. Riêng về địa điểm khu xử lý CTR côngnghiệp nguy hại, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong quy hoạchKhu xử lý chất thải rắn tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bộ Xây dựng đãnghiên cứu lựa chọn địa điểm khu xử lý CTR công nghiệp nguy hại liên tỉnh tạiXã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Việc lựa chọn địa điểm nàyđược căn cứ vào một số lý do sau:

- Theo tínhtoán dự báo chất thải rắn công nghiệp nguy hại sẽ được xử lý đến năm 2020 của 3tỉnh nằm trong phạm vi phục vụ là Đồng Nai (100% chất thải CN nguy hại); tp HồChí Minh (30% chất thải CN nguy hại); tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (50% chất thải CNnguy hại), khối lượng xử lý sẽ là 1.000 tấn/ngày. Diện tích tính toán cần thiếtlà 10 ha, do vậy với khu xử lý CTR tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất do tỉnhĐồng Nai quy hoạch là 100 ha là đáp ứng yêu cầu.

- Công nghệđược lựa chọn xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại là công nghệ đốt và đượchỗ trợ của Nhà nước. Do vậy với công nghệ này khối lượng tro để chôn lấp là rấtít chiếm 20% khối lượng chất thải, không có nước rác, xử lý 99% khí độc hại nênyếu tố môi trường được đảm bảo.

Việc lựa chọnkhu xử lý chất thải rắn xã Quang Trung, huyện Thống Nhất là phù hợp với xuhướng phát triển công nghiệp đến năm 2020. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh ĐồngNai nghiên cứu và có ý kiến sớm bằng văn bản trước ngày 15/01/2008 để Bộ Xâydựng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
- Lưu VP, Vụ HTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên