BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/BXD-HTKT
V/v công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Căn cứ thông báo số 01/TB-VPCP ngày02 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về thực trạng, các giải pháp xử lý chấtthải rắn và tình hình triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thảirắn giai đoạn 2011-2020 trong đó giao Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốccác địa phương hoàn thành công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, phê duyệttrong năm 2013.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lập, thẩm định vàphê duyệt quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn chất thải rắn trên địa bàn theothẩm quyền; gửi báo cáo tiến độ, kế hoạch và kết quả thực hiện (Quyết định phêduyệt (nếu có)) về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ. (Gửi kèm theo công văn này Thông báo số 01/TB-VPCP ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP (KTN);
- Lưu: VT, HTKT (L. 04).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang