BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 115/KTKĐCLGD
V/v Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cácsở giáo dục và đào tạo

Để triển khai công tác tự đánh giá, đánh giángoài, đánh giá lại trường tiểu học thuận lợi và hiệu quả, Cục Khảo thí và Kiểmđịnh chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn xác địnhnội hàm, tìm thông tin và minh chứng cho các chỉ số, tiêu chí của các tiêuchuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể nhưsau:

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Căn cứ vào nội hàm từng chỉ sốcủa tiêu chí, Hội đồng tự đánh giá của nhà trường lựa chọn các thông tin, minh chứng tương ứng, phùhợp để xác định nhà trường có đạt được tất cả yêu cầucủa chỉ số hay không (tham khảo phần Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập hoặc tìm các thông tin, minh chứng khác). Trong nhiềutrường hợp, chỉ cần một hoặc một vài thông tin, minh chứng là đủ để chứng minhcho một chỉ số đạt yêu cầu, không nhất thiếtphải sử dụng tất cả thông tin, minh chứng trong phần Gợi ý các thông tin vàminh chứng cần thu thập.

Trên cơ sở tự đánh giá của nhàtrường, đoàn đánh giángoài và đoàn đánh giá lại xác định việc mô tả hiện trạng của chỉ số có đầy đủcác yêu cầu hay không; các thông tin, minh chứng được nhà trường sử dụng trongquá trình triển khai công tác tự đánh giá có phù hợp và đầy đủ hay không đểđánh giá chỉ số đạt hay không đạt.

2. Các thông tin và minh chứng phục vụ cho côngtác tự đánh giá là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có củanhà trường. Nhà trường tập hợp, sắp xếp, lập danh mục mã hóa các thông tin,minh chứng và để trong các hộp hồ sơ thông tin,minh chứng theo quy định, đảm bảo dễ tìm kiếm và sử dụng. Những tài liệu được sửdụng làm minh chứng cho nhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn thì chỉ cần mộtbản, ghi chú theo hướng dẫn mã hoá minh chứng, không cần nhân thêm bản.

3. Các thông tin và minh chứng được dùng trongbáo cáo tự đánh giá phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, phù hợp với nội hàm từngchỉ số của tiêu chí, đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ kiểm định chấtlượng giáo dục của trường tiểu học được quy định tại Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐTngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (đối với trường tiểu học là 5 năm).Những trường hợp đặc biệt được hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong mục B.

4. Trường hợp không tìm được minh chứng, nhàtrường có thể tìm các tài liệu khác có liên quan để thay thế.

5. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạosẽ rà soát, hoàn thiện các quy định và hướng dẫn công tác kiểm định chất lượnggiáo dục tiểu học. Trước mắt, các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo cáctrường tiểu học và các đơn vị khác xác định nội hàm, tìm thông tin và minhchứng được hướng dẫn trong mục B của công văn này để triển khai công tác tựđánh giá, đánh giá ngoài và đánh giá lại.

B. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, TÌM THÔNG TIN VÀMINH CHỨNG

I. TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀTRƯỜNG

1. Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theoquy định của Điều lệ trường Tiểu học, bao gồm:

a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và cáchội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quảntrị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồngkỷ luật, Hội đồng tư vấn).

Nội hàm của chỉ số:

- Có Hiệu trưởng;

- Có đủ số lượng Phó Hiệu trưởng theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 18 của Điều lệ trường tiểu học (trường hạng I có 02 PhóHiệu trưởng, trường hạng II, hạng III có 1 Phó Hiệu trưởng, trường có từ 20 họcsinh khuyết tật trở lên được bố trí thêm 01 Phó Hiệu trưởng);

- Có đủ các hội đồng:

+ Hội đồng trường đối với trường cônglập; Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (riêng trường tư thục có 1 thành viên góp vốnkhông nhất thiết phải có Hội đồng quản trị);

+ Hội đồng thi đua khen thưởng;

+ Hội đồng kỷ luật;

+ Hội đồng tư vấn.

Lưu ý: Nếu côngtác kiểm định chất lượng giáo dục được tính từ năm học 2005-2006 thì mốc thờigian thành lập Hội đồng trường (Hội đồng quản trị) được tính từ năm học2007-2008.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệutrưởng;

- Quyết định thành lập Hội đồng trường đốivới trường công lập; Hội đồng quản trị đối với trường tư thục;

- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khenthưởng;

- Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật;

- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Côngđoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phongHồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.

Nội hàm của chỉ số:

- Có tổ chức ĐảngCộng sản Việt Nam (có chi bộ Đảng hoặc Đảng bộ cơ sở);

- Có tổ chức Công đoàn;

- Có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản HồChí Minh;

- Có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong HồChí Minh;

- Có tổ chức Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh;

- Các tổ chức xã hội khác (Hội Cựu giáochức, Hội Khuyến học, vv...).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộngsản Việt Nam của trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, đảng bộ cơsở; quyết định chuẩn y, công nhận Ban chấp hành, Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư,vv...);

- Quyết định về việc thành lập Công đoàn nhàtrường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, côngnhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, vv...);

- Quyết định thành lập hoặc nghị quyết, biênbản đại hội chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Quyết định thành lập hoặc nghị quyết, biênbản đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;

- Quyết định thành lậphoặc báo cáo công tác của Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh;

- Quyết định thành lập hoặc nghị quyết, biênbản đại hội các tổ chức xã hội khác;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

Nội hàm của chỉ số:

- Có các tổ chuyên môn theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 15 của Điều lệ trường tiểu học (tổ chuyên môn có ít nhất5 thành viên, có tổ trưởng và tổ phó);

- Có tổ văn phòng theo quy định tạikhoản 1 Điều 16 của Điều lệ trường tiểu học (gồm các viên chức làm công tác y tế trường học,văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó).

Lưu ý: Nếu công tác kiểmđịnh chất lượng giáo dục được tính từ năm học 2005-2006 thì mốc thời gian thànhlập các tổ trên được tính từ năm học 2007-2008.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định về việcthành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Báo cáo công tác củatổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Trường có lớp học, khối lớp học vàđiểm trường theo quy mô thích hợp.

a) Mỗi lớp học có một giáo viên làm chủnhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học; đối với trườngdạy học 2 buổi/ ngày phải có đủ giáo viên chuyên trách đối với cácmôn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục và môn tự chọn.

Nội hàm của chỉ số:

- Mỗi lớp học có một giáo viên làm chủnhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học (theo khoản 1 Điều 14của Điều lệ trường tiểu học);

- Trường dạy học 2 buổi/ngày phải có đủgiáo viên chuyên trách đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục vàmôn tự chọn (theo khoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường tiểu học).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Văn bản củaHiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ chủ nhiệm, giảng dạy đối với giáo viêntrong nhà trường hằng năm;

- Danh sách giáo viên chuyên trách với các mônMỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục và môn tự chọn hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Lớp học có lớp trưởng, 2 lớp phó vàđược chia thành các tổ học sinh; ở nông thôn không quá 30 học sinh/ lớp,ở thành thị không quá 35 học sinh/ lớp; số lượng lớp học của trườngkhông quá 30 và có đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Nội hàm của chỉ số:

- Lớp học có lớp trưởng, 2 lớp phó;

- Lớp được chia thành các tổ học sinh (theokhoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường tiểu học);

- Ở nông thôn không quá30 học sinh/ lớp, ở thành thị không quá 35 học sinh/ lớp (nội hàmchỉ số này thực hiện theo quy định của Điều lệ trường tiểu học);

- Số lượng lớp học của trường không quá30 lớp (theo khoản 3 Điều 14 của Điều lệ trường tiểu học);

- Có đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp5.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Bảng trích yếu thông tin về các lớp trong nhà trường theo từng năm học (tên giáo viên chủnhiệm, sĩ số học sinh mỗi lớp, họ tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);

- Biên bản họpbầu lớp trưởng, lớp phó của các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớpchỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên trong năm học hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Điểm trường theo quy định tại khoản 4,Điều 14 của Điều lệ trường tiểu học.

Nội hàm của chỉ số:

Điểm trường theo quy định tại khoản 4,Điều 14 của Điều lệ trường tiểu học: "Tuỳ theo điều kiện ở địaphương, trư­ờng tiểu học có thể có thêm điểm trường ở những địa bàn khác nhauđể thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiệu trưởng phân công một Phó Hiệu trưởng hoặcmột giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách điểm trường...".

Ghi chú: nếu trường tiểu học khôngcó thêm điểm trường thì chỉ tính chỉ số a và b.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định thành lập điểm trường;

- Văn bản của Hiệu trưởng phân côngnhiệm vụ cho Phó Hiệu trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm phụ trách điểm trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Hội đồng trường đối với trường cônglập hoặc Hội đồng quản trị đối với trường tư thục có cơ cấu tổchức và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Có các kế hoạch hoạt động giáo dụcrõ ràng và họp ít nhất hai lần trong một năm học.

Nội hàm của chỉ số: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị):

- Có các kế hoạch hoạt động giáo dụcrõ ràng;

- Họp ít nhất hai lần trong một năm học.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

-Kế hoạch hoạt động của Hội đồngtrường (Hội đồng quản trị) hằng năm;

- Biên bản các cuộc họpcủa Hội đồng trường (Hội đồng quản trị) hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Đề xuất được các biện pháp cải tiếncông tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ củatrường.

Nội hàm của chỉ số: :

- Hội đồng trường đề xuất được các biệnpháp cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ của trường.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Văn bản đề xuất của Hội đồngtrường về các biện pháp cảitiến công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụcủa trường hằng năm;

- Nghị quyết của Hộiđồng trường về các biện pháp cải tiến công tác quản lý, chỉ đạovà tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường hằng năm;

- Biên bản các cuộc họp của Hội đồng trường có đề xuất các biện pháp cải tiếncông tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trườnghằng năm;

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồngtrường hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Phát huy hiệu quả nhiệm vụ giám sátđối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các bộ phận chức năng khitổ chức thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng.

Nội hàm của chỉ số: Hội đồng trường phát huy hiệu quảnhiệm vụ giám sát đối với:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Các bộ phận chức năng ;

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Văn bản của Chủ tịch Hội đồngtrường về việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên giám sát cáchoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồngtrường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường hằngnăm;

- Biên bản kiểm tra, giám sát củaHội đồng trường hằng năm;

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồngtrường có đánh giá công tác giám sát của Hội đồng hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Các tổ chuyên môn của trường phát huyhiệu quả khi triển khai các hoạt động giáo dục và bồi dưỡng cácthành viên trong tổ.

a) Có các kế hoạch hoạt động chung củatổ, của từng thành viên theo tuần, tháng, năm học rõ ràng và sinhhoạt chuyên môn mỗi tháng hai lần.

Nội hàm của chỉ số: Các tổ chuyên môn:

- Có các kế hoạch hoạt động chung củatổ, của từng thành viên theo tuần, tháng, năm học rõ ràng;

- Sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng hai lần

(Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 15 của Điều lệtrường tiểu học).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạchhoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học hằng năm;

- Kế hoạch của từng thành viên theo tuần,tháng, năm học;

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn của tổtrưởng, tổ phó hoặc thành viên trong tổ có ghi nội dung các cuộc họp tổ chuyênmôn;

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặcnhóm chuyên môn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chấtlượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ.

Nội hàm của chỉ số:

Các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra,đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thànhviên trong tổ.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ nhật ký hoặc biên bản kiểmtra, đánh giá chấtlượng hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ (hiệu quả giảngdạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị, vv...) củatổ trưởng, tổ phó;

- Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên theoquy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả vềchuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ theo kế hoạch củatrường và thực hiện tốt nhiệm vụ đề xuất khen thưởng, kỷ luật đốivới giáo viên.

Nội hàm của chỉ số: Các tổ chuyên môn:

- Tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả cho cácthành viên;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đề xuất khenthưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch của trường về việc tổ chức bồidưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

- Biên bản họp tổ có nêu các hìnhthức và nội dung tổchức bồi dưỡng theo kế hoạch của trường;

- Biên bản họp tổ đề xuất khen thưởng, kỷluật đối với giáo viên trong tổ;

- Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáoviên trong tổ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Tổ văn phòng thực hiện tốt các nhiệmvụ được giao.

a) Có kế hoạch hoạt động rõràng về các nhiệm vụ được giao.

Nội hàm của chỉ số:

Tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động theo tuần,tháng, năm (theo điểm a khoản 2 Điều 16 của Điều lệ trường tiểu học).

Lưu ý: Nếu công tác kiểm định chất lượng giáodục được tính từ năm học 2005-2006 thì mốc thời gian Tổ văn phòng thực hiện nộidung đó được tính từ năm học 2007-2008.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch hoạt độngchung của tổ văn phòng theo tuần, tháng, năm về các nhiệm vụ được giao và theoquy định tại Khoản 2 Điều 16 của Điều lệ trường tiểu học;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thực hiện đầy đủ và hiệu quả cácnhiệm vụ được giao.

Nội hàm của chỉ số:

Tổ văn phòng thực hiện đầy đủ và hiệuquả các nhiệm vụ theo Khoản 2, Điều 16 của Điều lệ trường tiểu học:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theotuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy họcvà các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

- Bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra,đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kếhoạch của nhà trường;

- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giớithiệu tổ trưởng, tổ phó;

- Lưu trữ hồ sơ của trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệutrưởng phân công.

Lưu ý: Nếu công tác kiểm định chất lượng giáodục được tính từ năm học 2005-2006 thì mốc thời gian tổ văn phòng thực hiện nộidung đó được tính từ năm học 2007-2008.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ nhật ký hoặc biên bản kiểmtra, đánh giá chấtlượng công tác của các thành viên trong tổ;

- Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức;

- Văn bản giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

- Biên bản sinh hoạt định kỳ và đột xuất của tổ;

- Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của cánbộ, nhân viên của tổ văn phòng;

- Biên bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra vềcông tác lưu trữ của nhà trường;

- Báo cáo tổng kết năm học của trường có đánhgiá hoạt động của các tổ.

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi học kỳ, rà soát và đánh giá vềbiện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội hàm của chỉ số: Tổ văn phòng thực hiện rà soát vàđánh giá các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng học kỳ.

Lưu ý: Nếu công tác kiểm định chất lượng giáodục được tính từ năm học 2005-2006 thì mốc thời gian tổ văn phòng thực hiện nộidung đó được tính từ năm học 2007-2008.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản họp tổtrong đó có nội dung rà soát và đánh giá về biện pháp thựchiện nhiệm vụ được giao theo từng học kỳ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

6. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáoviên và nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dụcvà quản lý học sinh.

a) Có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quảnlý rõ ràng, có văn bản phân công cụ thể cho từng giáo viên, nhân viênthực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục và quản lý họcsinh.

Nội hàm của chỉ số: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng:

- Có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quảnlý rõ ràng;

- Có văn bản phân công cụ thể cho từnggiáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dụcvà quản lý học sinh.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

-Kế hoạch công tác theo từng năm học;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lýcủa Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động giáo dục trong nămhọc;

- Văn bản phân công cụ thể cho từng giáoviên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục vàquản lý học sinh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Hiệu trưởng thường xuyên theo dõi hiệuquả các hoạt động giáo dục, quản lý học sinh của từng giáo viên,nhân viên.

Nội hàm của chỉ số: Hiệu trưởng thường xuyên theodõi hiệu quả các hoạt động giáo dục, quản lý học sinh của từnggiáo viên, nhân viên.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch công tác tháng, năm học của Hiệutrưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Báo cáo tổng kết năm học của trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi học kỳ, Hiệu trưởng tổ chức ràsoát các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dụccủa trường.

Nội hàm của chỉ số: Hiệu trưởng tổ chức rà soátcác biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục củatrường theo từng học kỳ.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản các cuộchọp có nộ dung rà soát các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quảnlý hoạt động giáo dục của trường;

- Báo cáo tổng kết năm học của trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

7. Trường thực hiện đầy đủ chế độ thôngtin và báo cáo.

a) Có sổ theo dõi, lưu trữ văn bản củacác cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể liên quan đến cáchoạt động của trường.

Nội hàm của chỉ số:

- Có sổ theo dõi văn bản đến hằng năm;

- Văn bản đến hằng năm được lưu trữ đầy đủ.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõi văn bản đến hằng năm;

- Các văn bản đến đang lưu trữ hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có chế độ báo cáo định kỳ, báo cáođột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩmquyền.

Nội hàm của chỉ số: Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ, báo cáo đột xuất.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo hằng năm của nhà trường trong đó cónội dung đánh giá về việc thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động giáodục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Đánh giá, xếp loại nhà trường của cơ quanquản lý về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất;

- Sổ theo dõi công văn đi, đến;

- Bản lưu của các báo cáo;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi học kỳ, rà soát về các biệnpháp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của các cơ quanchức năng có thẩm quyền.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường tổ chức rà soát việcthực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo từng học kỳ.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường cóđánh giá việc rà soát các biện pháp thực hiện chế độ thông tin, báocáo;

- Biên bản các cuộc họp có nội dung rà soátcác biện pháp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo;

- Các minh chứng khác (nếu có).

8. Trường triển khai công tác bồi dưỡnggiáo viên, nhân viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáodục và trình độ lý luận chính trị.

a) Có kế hoạch rõ ràng về bồi dưỡnggiáo viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý giáo dục.

Nội hàm của chỉ số:

- Có kế hoạch về bồi dưỡng giáo viên;

- Kế hoạch phải rõ ràng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên để nâng caochuyên môn, nghiệp vụ và quản lý giáo dục của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Giáo viên và nhân viên tham gia đầy đủ,hiệu quả các đợt bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lýgiáo dục và học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quyđịnh của các cấp uỷ đảng.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên và nhân viên tham giađầy đủ và có hiệu quả các đợt bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luậnchính trị.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Công văn, giấy triệu tập cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các đợtbồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và học tậpnâng cao trình độ lý luận chính trị của các cơ quan cấp trên;

- Danh sách cán bộ, giáo viên vànhân viên được cử thamgia các đợt bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáodục và học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị;

- Giấy chứng nhận hoặc thông báo kết quả họctập, bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi học kỳ, rà soát các biện phápthực hiện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dụcvà trình độ lý luận chính trị đối với giáo viên và nhân viên.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường tổ chức rà soát cácbiện pháp thực hiện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lýgiáo dục và trình độ lý luận chính trị đối với giáo viên và nhânviên trong từng học kỳ.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp của Ban giám hiệu, củanhà trường có nội dung về việc rà soát các biện pháp thực hiện bồidưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và trình độlý luận chính trị đối với giáo viên và nhân viên;

- Báo cáo của nhà trường có nội dung về việcrà soát các biện pháp thực hiện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệpvụ, quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị đối với giáoviên và nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

II. TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁOVIÊN VÀ NHÂN VIÊN

1. Cán bộ quản lý trong trường có đủnăng lực để triển khai các hoạt động giáo dục.

a) Đủ sức khoẻ, được tập thể nhà trườngtín nhiệm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn; đạttrình độ trung cấp sư phạm trở lên hoặc trình độ cao đẳng trở lên và cóchứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Nội hàm của chỉ số: Cán bộ quản lý trong trường:

- Có đủ sức khoẻ;

- Được tập thể nhà trường tín nhiệm vềphẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn (theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định vềđạo đức nhà giáo);

- Đạt trình độ trung cấp sư phạm trở lênhoặc trình độ cao đẳng trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theoquy định.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Giấy chứngnhận hoặc phiếu khám sức khoẻ hằng năm của cán bộ quản lý;

- Biên bản về việc tập thể nhà trường tín nhiệmphẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn đối với cán bộ quảnlý (01 lần bầu tín nhiệm/01 năm học);

- Văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá Hiêụtrưởng, Phó hiệu trưởng về công tác quản lý nhà trường;

- Trích yếu lý lịch cán bộ quản lý của trường;

- Các văn bằng, chứng chỉ (phô tô) của cán bộquản lý nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Hiệu trưởng có ít nhất 3 năm dạy học,Phó Hiệu trưởng ít nhất 2 năm dạy học (không kể thời gian tập sự) ởcấp tiểu học hoặc cấp học cao hơn, được bổ nhiệm không qua 2 nhiệmkỳ liên tục tại một trường.

Nội hàm của chỉ số:

- Hiệu trưởng có ít nhất 3 năm dạy học(không kể thời gian tập sự) ở cấp tiểu học hoặc cấp học cao hơn;

- Phó Hiệu trưởng ít nhất 2 năm dạy học(không kể thời gian tập sự) ở cấp tiểu học hoặc cấp học cao hơn;

- Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng được bổnhiệm không quá 2 nhiệm kỳ liên tục tại một trường (nội hàm chỉ sốnày thực hiện theo quy định của Điều lệ trường tiểu học).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định điều động công tác của cấp có thẩmquyền;

- Quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Được bồi dưỡng về quản lý giáo dục vàthực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều17, Điều 18 của Điều lệ trường tiểu học.

Nội hàm của chỉ số: Cán bộ quản lý trong trường:

- Được bồi dưỡng về quản lý giáo dục;

- Hiệu trưởng thực hiện hiệu quả các nhiệmvụ, quyền hạn sau:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lậpkế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục từng năm học; báo cáo,đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

+ Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng vàcác hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất cácthành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

+ Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; thamgia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỷ luật đối vớigiáo viên, nhân viên theo quy định;

+ Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng cóhiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng;

+ Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt độnggiáo dục của nhà tr­ường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyếtđịnh khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách họcsinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chươngtrình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàntrường phụ trách;

+ Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyênmôn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần;được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

+ Thực hiện quy chế dânchủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trườnghoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

+ Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vaitrò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Phó Hiệu trưởng thực hiện hiệu quả cácnhiệm vụ sau:

+ Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệutrưởng phân công;

+ Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ượcHiệu trưởng uỷ quyền;

+ Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyênmôn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần;được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qualớp bồi dưỡng vềquản lý giáo dục của cán bộ quản lý;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá Hiêụtrưởng, Phó Hiệu trưởng về công tác quản lý nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Giáo viên trong trường:

a) Đủ số lượng và được phân công giảngdạy đúng chuyên môn được đào tạo; tất cả giáo viên đạt trình độtrung cấp sư phạm trở lên, trong đó có ít nhất 50% giáo viên đạttrình độ cao đẳng trở lên.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên trong trường:

- Đủ số lượng;

- Được phân công giảng dạy đúng chuyên mônđược đào tạo;

- Tất cả giáo viên đạt trình độ trungcấp sư phạm trở lên, trong đó có ít nhất 50% giáo viên đạt trình độcao đẳng trở lên (tính đến nay).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Các văn bản phân công giáo viêngiảng dạy hằng năm;

- Danh sách giáo viên của trường cótrích yếu về trình độ đào tạo;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Hằng năm, tất cả giáo viên tham gia cáchoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền;mỗi giáo viên có ít nhất 6 tiết dạy khi tham gia hội giảng trongtrường và 18 tiết học dự giờ đồng nghiệp trong hoặc ngoài trường;có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện/ quận/ thịxã/ thành phố trở lên và có sáng kiến kinh nghiệm liên quan đến cáchoạt động giáo dục, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Nội hàm của chỉ số:

- Tất cả giáo viên tham gia các hoạt độngchuyên môn, nghiệp vụ và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ;

- Mỗi giáo viên có ít nhất 6 tiết hộigiảng trong trường và 18 tiết học dự giờ đồng nghiệp trong hoặcngoài trường;

- Có giáo viên đạt danh hiệu giáo viêndạy giỏi cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trở lên và có sáng kiếnkinh nghiệm được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo sơ kết họckỳ, tổng kết năm học của nhà trường hằng năm;

- Quyết định công nhận giáo viêndạy giỏi hằng năm;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyềncông nhận sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong trường hằng năm;

- Lịch hội giảng hằng năm;

- Sổ dự giờ của cán bộ, giáo viên;

- Các quyết định cử cán bộ, giáo viên đi họctập, bồi dưỡng;

- Báo cáo thống kê chất lượng đội ngũ cán bộ,giáo viên hằng năm;

- Báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chứchằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Được đảm bảo các quyền theo quy địnhtại Điều 32 của Điều lệ trường tiểu học.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên của trường:

- Đ­ược nhà trường tạo điều kiện để thực hiệnnhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theoquy định khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinhthần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối vớinhà giáo;

- Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

- Được thực hiện các quyền khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tại hội nghị cán bộ, côngchức hằng năm của trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Nhân viên trong trường:

a) Có đủ số lượng và đáp ứng yêu cầuvề chất lượng theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ trường tiểuhọc.

Nội hàm của chỉ số:

- Có đủ số lượng nhân viên làm công tác ytế trường học, văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác (theo Điều 16 củaĐiều lệ trường tiểu học và hướng dẫn cụ thể tại điểm c Khoản 1 Mục II củaThông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 về định mức biên chếviên chức ở cơ sở giáo dục phổ thông công lập);

- Nhân viên trong trường đáp ứng yêu cầu vềchất lượng (theo Điều 16 của Điều lệ trường tiểu học và hướng dẫn cụthể tại khoản 7 Mục I của Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006về định mức biên chế viên chức ở cơ sở giáo dục phổ thông công lập).

Lưu ý: Nếu công tác kiểm định chất lượng giáodục được tính từ năm học 2005-2006 thì mốc thời thực hiện nội dung đó được tínhtừ năm học 2007-2008.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định điềuđộng viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng, kế toán, thủquỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của cấp có thẩm quyền (hợp đồng từ 6tháng trở lên);

- Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng, kếtoán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của nhà trường hằng năm(hợp đồng từ 6 tháng trở lên);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu các công việc được phâncông.

Nội hàm của chỉ số: Nhân viên trong trường:

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ chuyên môn nghiệp vụ;

- Đáp ứng yêu cầu các công việc được phâncông.

Lưu ý: Mốc thời gian thực hiện tính từ năm học2007-2008.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Các văn bản cử nhân viên đi học tập, bồidưỡng;

- Báo cáo của nhà trường về chất lượng đội ngũnhân viên hằng năm;

- Phiếu đánh giá công chức, viên chức hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Được đảm bảo đầy đủ các chế độchính sách hiện hành.

Nội hàm của chỉ số: Nhân viên trong trường được đảm bảo đầyđủ các chế độ chính sách hiện hành.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tại Hội nghị công chức,viên chức hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Trong 05 năm gần đây, tập thể nhàtrường xây dựng được khối đoàn kết nội bộ và với địa phương.

a) Không có cán bộ quản lý, giáo viên,nhân viên bị xử lý kỷ luật về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức.

Nội hàm của chỉ số:

Nhà trường không có cán bộ quản lý, giáoviên, nhân viên bị xử lý kỷ luật về chuyên môn, nghiệp vụ và đạođức.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tại Hội nghị công chức,viên chức hằng năm;

- Phiếu đánh giá công chức, viên chức hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Nội bộ nhà trường đoàn kết, không cóđơn thư tố cáo vượt cấp.

Nội hàm của chỉ số:

- Nội bộ nhà trường đoàn kết;

- Không có đơn thư tố cáo vượt cấp.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết nămhọc của nhà trường hằng năm;

- Báo cáo tại Hội nghị công chức,viên chức hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Đảm bảo đoàn kết giữa nhà trường vớinhân dân và chính quyền địa phương.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường đảm bảo đoàn kết với nhân dânvà chính quyền địa phương.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Ý kiến góp ý (khen,chê, khiếu nại, tố cáo) của học sinh, gia đình học sinh và bên ngoài nhà trường;

- Biên bản ghi các cuộc họp giữa nhà trường vớicác cá nhân, các tổ chức liên quan;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằngnăm;

- Các văn bản của cấp uỷ, chính quyền và tổchức đoàn thể của địa phương có nội dung đánh giá về mối quan hệ giữa nhàtrường với địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

III. TIÊU CHUẨN 3: CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁCHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Nhà trường thực hiện đầy đủ chươngtrình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chứchiệu quả các hoạt động dự giờ, thăm lớp, phong trào hội giảng tronggiáo viên để cải tiến phương pháp dạy học và tổ chức cho học sinhtham gia các hoạt động tập thể. Cụ thể:

a) Thực hiện đầy đủ chương trình giáodục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo.

Nội hàm của chỉ số:

- Thực hiện đầy đủ chương trình giáodục;

- Có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nămhọc theo quy định.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kết luận của đoàn thanh tra cấp trên về việcthực hiện chương trình giáo dục của nhà trường;

- Thời khoá biểu, lịch công tác tháng;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm họccủa nhà trường ;

- Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết nămhọc của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Tổ chức hiệu quả cho giáo viên tham giahội giảng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức cho học sinhtham gia hoạt động tập thể ít nhất hai lần trong năm học.

Nội hàm của chỉ số:

- Tổ chức hiệu quả cho giáo viên tham giahội giảng;

- Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt độngtập thể ít nhất hai lần trong năm học.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học củanhà trường;

- Kế hoạch tổ chức hội giảng;

- Báo cáo sơ kết các đợt thi đuacủa nhà trường;

- Kế hoạch tổ chức các hoạt độngtập thể cho học sinh;

- Báo cáo công tác Đội Thiếu niênTiền phong Hồ Chí Minh trong đó có nội dung về việc tổ chức cho học sinh tham gia hoạt độngtập thể ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng tháng, rà soát các biệnpháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương trình giáo dục vàcác hoạt động giáo dục của trường.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường córà soát các biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, chươngtrình giáo dục và các hoạt động giáo dục của trường theo từng tháng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp hằng tháng của Ban Giámhiệu và các cuộc họp giữa Ban Giám hiệu với các tổ chức, đoàn thể có nội dungrà soát việc thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch thực hiện nhiệmvụ năm học và các hoạt động khác của nhà trường;

- Sổ công tác của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngcó ghi nội dung các cuộc họp rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục,kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động khác của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Nhà trường xây dựng kế hoạch phổ cậpgiáo dục tiểu học đúng độ tuổi và triển khai thực hiện hiệu quả.

a) Có kế hoạch phổ cập giáo dục tiểuhọc hợp lý.

Nội hàm của chỉ số:

- Có kế hoạch phổ cập giáo dục tiểuhọc;

- Kế hoạch hợp lý.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học củanhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Phối hợp với địa phương để thực hiệnhiệu quả phổ cập giáo dục tiểu học tại địa phương.

Nội hàm của chỉ số: Có sự phối hợp giữa nhà trường với địaphương để thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học củanhà trường;

- Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cậpgiáo dục tiểu học;

- Các biên bản cuộc họp giữa nhà trường với địaphương để thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục tiểu học;

- Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi năm học, rà soát các biện pháptriển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường rà soát các biện pháp triểnkhai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học theo từng năm học.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản của các cuộc họp trongđó có nội dung về việc rà soát các biện pháp triển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểuhọc;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường cónội dung đánh giá về công tác phổ cập giáo dục tiểu học;

- Văn bản điều chỉnh kế hoạch (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Nhà trường tổ chức có hiệu quả cáchoạt động hỗ trợ giáo dục.

a) Có kế hoạch tổ chức các hoạt độnghỗ trợ giáo dục trong năm học.

Nội hàm của chỉ số: Có kế hoạch tổ chức các hoạtđộng hỗ trợ giáo dục như: hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thểdục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường;lao động công ích và các hoạt động xã hội khác...

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợgiáo dục trong năm học;

- Kế hoạchthực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có kế hoạch phân công và huy động lựclượng giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Nội hàm của chỉ số: Mỗi năm học, nhà trường có kế hoạch phâncông và huy động lực lượng giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt độnghỗ trợ giáo dục.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch phân công và huy động lực lượng giáoviên, nhân viên tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trongnăm học;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhàtrường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng tháng rà soátbiện pháp tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Nội hàm của chỉ số: Hằng tháng nhà trường thực hiện rà soátbiện pháp tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản họp hằng tháng trong đócó nội dung về việc rà soát biện pháp tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục;

- Văn bản điều chỉnh kế hoạch thực hiện cáchoạt động tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Thời khoá biểu của trường được xâydựng hợp lý và thực hiện có hiệu quả.

a) Đáp ứng đúng yêu cầu của các môn họctheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội hàm của chỉ số: Thời khoá biểu của trường đáp ứng đúngyêu cầu của các môn học.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Thời khoá biểu của nhà trườnghằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi theotừng khối lớp.

Nội hàm của chỉ số: Thời khoá biểu của trường đượcxâydựngphù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi theo từng khốilớp.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Thời khoá biểu của nhà trườnghằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện có hiệu quả thời khoá biểuđã xây dựng.

Nội hàm của chỉ số: Hoạt động dạy và học của trường thực hiệnđúng theo thời khoá biểu.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ trực của lãnh đạo nhà trườngcó nội dung về tình hình giáo viên thực hiện dạy học theo thời khoá biểu (dạythay, dạy bù, dạy chạy chương trình; giáo viên nghỉ dạy có lý do, không lýdo,...);

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Thông tin liên quan đến các hoạt độnggiáo dục tiểu học được cập nhật đầy đủ để phục vụ hiệu quả cáchoạt động giáo dục của giáo viên và nhân viên.

a) Có đầy đủ sách giáo khoa, sách thamkhảo, tạp chí, báo phục vụ các hoạt động dạy và học cho giáo viên,nhân viên và học sinh.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có đầy đủ sách giáo khoa,sách tham khảo, tạp chí, báo phục vụ các hoạt động dạy và học.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Danh mục sách giáo khoa, sách tham khảo, tạpchí, báo của thư viện trường hằng năm;

- Sổ mượn sách củagiáo viên, học sinh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có máy tính phục vụ hiệu quả cáchoạt động giáo dục tiểu học và từng bước triển khai nối mạng.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có máy tính phục vụ hiệu quảcác hoạt động giáo dục và được nối mạng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ thống kê tài sản của nhàtrường;

- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;

- Nội quy sử dụng máy tính của nhàtrường;

- Bảng tổng hợp số tiết dạy đượcứng dụng công nghệ thông tin trong năm học ở từng bộ môn;

- Hợp đồng thuê bao nối mạnginternet;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Giáo viên, nhân viênđược tập huấn, hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên mạng.

Nội hàm của chỉ số: Giáoviên, nhân viên của trường được tập huấn, hướng dẫn tìm kiếm thông tintrên mạng.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kế hoạch năm học của nhà trường có nội dungvề việc bồi dưỡng giáo viên, nhân viên về tin học và hướng dẫn tìmkiếm thông tin trên mạng;

- Danhsách giáo viên, nhân viên được tập huấn, hướng dẫn tìm kiếmthông tin trên mạng;

- Sổ ghi chép của giáo viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

6. Mỗi năm học, trườngcó kế hoạch và biện pháp cải tiến các hoạt động dạy và học đểnâng cao chất lượng giáo dục.

a) Có kế hoạch cải tiếnhoạt động dạy và học.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường có kế hoạch cải tiến hoạt động dạy và học;

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kế hoạch cải tiến hoạtđộng dạy và học;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có các biện pháp thựchiện hiệu quả kế hoạch cải tiến hoạt động dạy và học.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường có các biện pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch cảitiến hoạt động dạy và học.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Biên bản về các hội thảo, buổisinh hoạt chuyên môn,... về cải tiến hoạt động dạy và học;

- Báo cáo của nhà trường đánhgiá hiệu quả của việc cải tiến hoạt động dạy và học hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Rà soát, rút kinhnghiệm các biện pháp cải tiến hoạt động dạy và học.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường rà soát, rút kinh nghiệm các biện pháp cải tiếnhoạt động dạy và học.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Biênbản họp của nhà trường, trong đó có nội dung rà soát, rút kinhnghiệm các biện pháp cải tiến hoạt động dạy và học;

- Báo cáo của nhà trường đánhgiá hiệu quả của việc cải tiến hoạt động dạy và học hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

IV. TIÊU CHUẨN 4: KẾT QUẢGIÁO DỤC

1. Kết quả đánh giávề học lực của học sinh trong trường ổn định và từng bước được nângcao.

a) Mỗi học kỳ, có sốliệu thống kê đầy đủ về kết quả học tập của từng lớp và toàntrường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội hàm của chỉ số: Mỗihọc kỳ, có đầy đủ số liệu thống kê vềkết quả học tập của từng lớp và toàn trường (theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành về việc Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học (Lưuý: Nếu Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD &ĐT không còn hiệu lực thì sẽđược thay thế bằng văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Báo cáo thống kê kết quả học tập của từng lớp, toàntrường của mỗi học kỳ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Tỷ lệ học sinh đượcđánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánhgiá bằng cho điểm) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giábằng nhận xét) tối thiểu đạt 90%, trong đó có 60% học sinh giỏi vàhọc sinh tiên tiến, tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 1%, họcsinh lưu ban không quá 10%.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường có:

- Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trởlên và hoàn thành trở lên tối thiểu đạt 90%, trong đó có 60% học sinhgiỏi và học sinh tiên tiến;

- Tỷ lệ học sinh bỏ họchằng năm không quá 1%;

- Tỷ lệ học sinh lưu ban khôngquá 10%.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sổtheo dõi và đánh giá kết quả học tập của học sinh từng lớp hằng năm;

- Bảngtổng hợp kết quả học tập của học sinh từng lớp hằng năm;

- Báocáo tổng kết hằng năm của nhà trường;

-Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có đội tuyển học sinhgiỏi của trường và có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinhgiỏi cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trở lên.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường:

- Có đội tuyển học sinhgiỏi;

- Có học sinh đạt giải trongcác kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trởlên.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kếhoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, trong đó có nội dung bồi dưỡnghọc sinh giỏi (hoặc có riêng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi);

- Danhsách đội tuyển học sinh giỏi của trường và giáo viên tham gia bồi dưỡng họcsinh giỏi trong trường;

- Quyết định công nhận hoặc khen thưởng học sinh đạt giảitrong các kỳ thi học sinh giỏi của cấp trên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Kết quả đánh giávề hạnh kiểm của học sinh trong trường ổn định và từng bước đượcnâng cao.

a) Mỗi học kỳ, có sốliệu thống kê đầy đủ về kết quả xếp loại hạnh kiểm của từng lớpvà toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội hàm của chỉ số: Mỗihọc kỳ, nhà trường có số liệu thống kê đầy đủ về kết quả xếp loạihạnh kiểm của từng lớp và toàn trường.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Báocáo thống kê kết quả xếp loại hạnh kiểm của từng lớp, toàn trường sau mỗi họckỳ và từng năm học;

- Báocáo tổng kết năm học của nhà trường;

- Sổtheo dõi kết quả học tập của học sinh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Mỗi năm học, có sốhọc sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinhtiểu học đạt tỉ lệ từ 95% trở lên, trong đó tỉ lệ học sinh có hạnhkiểm khá, tốt đạt 80% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểmyếu.

Nội hàm của chỉ số:

- Mỗi năm học, nhà trường cósố học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của họcsinh tiểu học đạt tỉ lệ từ 95% trở lên;

- Tỉ lệ học sinh có hạnhkiểm khá, tốt đạt 80% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểmyếu (nội hàm chỉ số này thực hiện theo quy định của văn bản hiện hành).

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Báocáo thống kê kết quả xếp loại hạnh kiểm của từng lớp, toàn trường;

- Báocáo tổng kết năm học của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng năm, có học sinhđược cấp trên công nhận đạt các danh hiệu thi đua liên quan đến hạnhkiểm của học sinh.

Nội hàm của chỉ số: Hằngnăm, có học sinh được cấp trên công nhận đạt các danh hiệu thi đua liênquan đến hạnh kiểm của học sinh.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Quyếtđịnh khen thưởng học sinh hằng năm của cơquan cấp trên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Kết quả về giáodục thể chất của học sinh trong trường:

a) Tất cả học sinh đượctuyên truyền đầy đủ và hiệu quả về giáo dục sức khoẻ, đảm bảo antoàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

Nội hàm của chỉ số: Tấtcả học sinh được tuyên truyền đầy đủ và hiệu quả về:

- Giáo dục sức khoẻ;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh ănuống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kếhoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục sức khoẻ, đảmbảo an toàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch cho họcsinh;

- Cáctờ rơi, áp phích,... tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đếnsức khoẻ;

- Báocáo tổng kết năm học của trường có nội dung về việc tuyên truyền, giáo dục, tưván về sức khoẻ cho học sinh;

- Bảnlưu các bài tuyên truyền về giáo dục sức khoẻ, đảm bảo an toànvệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch của nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) 100% học sinh đượckhám, kiểm tra sức khoẻ định kỳ và tiêm chủng phòng bệnh.

Nội hàm của chỉ số: 100%học sinh được khám, kiểm tra sức khoẻ định kỳ và tiêm chủng phòngbệnh.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Lịchkhám, kiểm tra sức khoẻ định kỳ và tiêm chủng phòng bệnh cho học sinhhằng năm;

- Bảngtổng hợp của nhân viên y tế về việc khám, kiểm tra sức khoẻ định kỳ vàtiêm chủng phòng bệnh cho học sinh trong trường;

- Hồsơ theo dõi sức khoẻ của học sinh;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Tỷ lệ học sinh đượcđánh giá rèn luyện sức khoẻ từ trung bình trở lên đạt ít nhất 80%.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học có tỷ lệ học sinh được đánh giá rèn luyện sức khoẻ từ trungbình trở lên đạt ít nhất 80%.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Báo cáo hằng năm của nhà trường về đánh giá rèn luyện sức khoẻhọc sinh;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

4. Kết quả về giáodục các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường ổn định và từngbước được nâng cao.

a) Kế hoạch hằng năm vềcác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện đầy đủ vàtheo đúng kế hoạch.

Nội hàm của chỉ số: Kếhoạch về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện đầyđủ.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kếhoạch các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường;

- Báocáo tổng kết năm học có nội dung về việc thực hiện kế hoạch hoạt độnggiáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Đạt tỉ lệ ít nhất 95%học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kếhoạch của trường trong năm học.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường đạt tỉ lệ ít nhất 95% học sinh tham gia các hoạtđộng giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Báocáo tổng kết năm học của nhà trường, trong đó có số liệu về tỉ lệ học sinh thamgia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Các hoạt động giáodục ngoài giờ lên lớp của trường được cấp trên đánh giá có hiệuquả và được khen thưởng.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường được cấp trên khen thưởng về các hoạt động giáo dụcngoài giờ lên lớp.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Quyếtđịnh khen thưởng, giấy khen, bằng khen,... của cấp trên về việc trường thựchiện tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

V. TIÊU CHUẨN 5: TÀI CHÍNHVÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Mỗi năm học, trườngsử dụng kinh phí hợp lý, hiệu quả và huy động được các nguồn kinhphí cho các hoạt động giáo dục.

a) Có dự toán kinh phírõ ràng và được cấp trên phê duyệt.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học, nhà trường có dự toán kinh phí rõ ràng và được cấp trên phêduyệt.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Bảndự toán kinh phí được cấp trên phê duyệt;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Sử dụng kinh phí ngânsách theo dự toán kinh phí được duyệt theo quy định hiện hành.

Nội hàm của chỉ số: Mỗinăm học nhà trường sử dụng kinh phí ngân sách theo dự toán kinh phíđược duyệt.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Báocáo kiểm toán;

- Kếtluận thanh tra tài chính;

- Báocáo về việc sử dụng kinh phí của trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Có kế hoạch và huyđộng được các nguồn kinh phí có nguồn gốc hợp pháp để tăng cường cơsở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục.

Nội hàm của chỉ số:

- Có kế hoạch huy động đượccác nguồn kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạtđộng giáo dục;

- Huy động được các nguồnkinh phí để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáodục.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kế hoạch huy động cácnguồn kinh phí có nguồn gốc hợp pháp;

- Báo cáo tổng hợp kinh phí huyđộng được hằng năm;

- Báocáo về việc sử dụng các nguồn kinh phí huy động được để tăng cườngcơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

2. Quản lý tài chínhcủa trường theo chế độ quy định hiện hành.

a)Có đầy đủ hệthống văn bản quy định hiện hành về quản lý tài chính, trong đó cóquy chế chi tiêu nội bộ được Hội đồng nhà trường thông qua.

Nội hàm của chỉ số:

- Có đầy đủ hệ thống vănbản quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Có quy chế chi tiêu nội bộđược Hội đồng nhà trường thông qua.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Hệ thống văn bản quy địnhhiện hành về quản lý tài chính (các văn bản có liên quan đến hoạt độngthu, chi tài chính của nhà trường);

- Quychế chi tiêu nội bộ;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Lập dự toán, thựchiện thu chi, quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán,tài chính của Nhà nước.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán và báo cáo tàichính theo chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Dựtoán kinh phí;

- Báocáo quyết toán tài chính hằng năm;

- Báocáo kiểm toán;

- Kếtluận thanh tra tài chính;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện đầy đủ cácquy định quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ.

Nội hàm của chỉ số: Thựchiện đầy đủ các quy định quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sổsách, chứng từ thu, chi của trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

3. Trường thực hiệnđầy đủ công khai tài chính và kiểm tra tài chính theo quy định hiệnhành.

a) Công khai tài chính đểcán bộ, giáo viên, nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.

Nội hàm của chỉ số:

- Nhà trường thực hiện việc côngkhai tài chính để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viêntham gia kiểm tra, giám sát.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Báocáo của nhà trường về tài chính trong hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằngnăm;

- Báocáo của của Ban thanh tra nhân dân về việc kiểm tra, giám sát tài chính;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b)Định kỳ thựchiện công tác tự kiểm tra tài chính.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường theo định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Biênbản kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân trường học hằng năm;

- Biênbản tự kiểm tra công tác tài chính của lãnh đạo nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Được cơ quan có thẩmquyền định kỳ thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường được cơ quan có thẩm quyền định kỳ thẩm tra và phê duyệt quyếttoán.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Biênbản hoặc kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về quyết toán tài chính của nhàtrường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

4. Trường có khuôn viênriêng biệt, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập phù hợpvới điều kiện của địa phương. Cụ thể:

a) Đảm bảo diện tích mặtbằng xây dựng trường bình quân tối thiểu là ­­­­­10 m2/1 họcsinh đối với khu vực nông thôn, miền núi và 6 m2/1 học sinhđối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.

Nội hàm của chỉ số: Diện tích mặt bằng xây dựng bình quân tốithiểu là ­­­­­10 m2/1 học sinh đối với khu vực nông thôn, miềnnúi và 6 m2/1 học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã, thịtrấn.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Giấychứng nhận về quyền sử dụng đất của nhà trường;

- Sơđồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Có cổng trường, biểntrường, hàng rào bảo vệ (tường xây hoặc hàng rào cây xanh) cao tốithiểu 1,5 m, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường có cổng trường, biển trường, hàng rào bảo vệ (tường xây hoặchàng rào cây xanh) cao tối thiểu 1,5 m, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sơđồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Ảnhchụp toàn cảnh nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Trường có sân chơi, sântập thể dục và cây bóng mát; khu đất làm sân chơi, bãi tập không dưới30% diện tích mặt bằng của trường.

Nội hàm của chỉ số: Cósân chơi, sân tập thể dục và cây bóng mát; khu đất làm sân chơi, bãitập không dưới 30% diện tích mặt bằng của trường.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sơđồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

5. Có đủ phòng học,đảm bảo đúng quy cách theo quy định tại Điều 43 của Điều lệ trườngtiểu học; đảm bảo cho học sinh học tối đa 2 ca và từng bước tổ chứccho học sinh học 2 buổi/ ngày; có hệ thống phòng chức năng và cóbiện pháp cụ thể về tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiếtbị giáo dục.

a) Có đủ phòng học đúngquy cách để học 1 hoặc 2 ca và đảm bảo 1 học sinh/1 chỗ ngồi.

Nội hàm của chỉ số: Cóđủ phòng học đúng quy cách và đảm bảo 1 học sinh/1 chỗ ngồi.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

-Thống kê số lượng và diện tích các phòng học;

- Báo cáokiểm kê số bàn ghế học sinh hằng năm;

-Thống kê số lượng học sinh hằng năm của trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Có phòng làm việc choHiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; có phòng giáo viên, hành chính, y tếhọc đường và các phòng chức năng theo quy định của Điều lệ trườngtiểu học.

Nội hàm của chỉ số:

- Có phòng làm việc choHiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Có phòng giáo viên;

- Có phòng hành chính;

- Có phòng y tế học đường;

- Cócác phòng chức năng theo quy định: phònggiáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng; phòng giáo dục nghệ thuật; thư­viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng hỗtrợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hoà nhập.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sơđồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Bảngthống kê cơ sở vật chất của nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Có kế hoạch và thựchiện hiệu quả việc huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vậtchất, phương tiện, thiết bị giáo dục phục vụ các hoạt động giáodục.

Nội hàm của chỉ số:

- Có kế hoạch huy động cácnguồn lực phục vụ các hoạt động giáo dục;

- Huy động được các nguồnlực phục vụ các hoạt động giáo dục.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kếhoạch huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, phươngtiện, thiết bị giáo dục phục vụ các hoạt động giáo dục;

- Báo cáo của nhà trường có nội dung về kết quả huy độngvà sử dụng các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bịdạy học;

- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị tăng thêm từnguồn kinh phí huy động được;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

6. Thư viện trường cósách, báo, tài liệu tham khảo và phòng đọc đáp ứng nhu cầu họctập, nghiên cứu của giáo viên, nhân viên và học sinh.

a) Có sách, báo, tàiliệu tham khảo, có phòng đọc với diện tích tối thiểu là 50 m2đáp ứng nhu cầu sử dụng phòng đọc của giáo viên, nhân viên và họcsinh.

Nội hàm của chỉ số: Thưviện nhà trường:

- Có sách, báo, tài liệutham khảo (theo Điều 2, Điều 3 Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003về ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông);

- Có phòng đọc với diệntích tối thiểu là 50 m2;

- Sách báo, tài liệu, phòngđọc đáp ứng nhu cầu của giáo viên, nhân viên và học sinh.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Danhmục sách báo, tài liệu trong thư viện;

- Nộiquy thư viện;

- Sổtheo dõi việc cho mượn sách (số lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinhmuợn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện);

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Hằng năm, thư viện đượcbổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo.

Nội hàm của chỉ số:

Thư viện được bổ sung sách,báo và tài liệu tham khảo hằng năm.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Danhmục sách báo, tài liệu được bổ sung cho thư viện nhà trường hằng năm;

- Hoáđơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Có đủ sổ sách theo quyđịnh đối với thư viện trường học.

Nội hàm của chỉ số:Cóđủ sổ sách theo quy định đối với thư viện trường học (theo Điều 13Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 về ban hành Quy định tiêu chuẩnthư viện trường phổ thông).

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Hệthống sổ sách thư viện nhà trường theo quy định;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

7. Trường có đủ thiếtbị giáo dục, đồ dùng dạy học; khuyến khích giáo viên tự làm đồdùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả.

a) Có đủ thiết bị giáodục, đồ dùng dạy học và có kho chứa thiết bị đáp ứng các hoạtđộng giáo dục trong trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

Nội hàm của chỉ số:

- Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học đáp ứng cáchoạt động giáo dục;

- Có kho chứa thiết bị.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Danhmục thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy họccủa nhà trường;

- Sơđồ tổng thể của nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Có văn bản quy định vềviệc giáo viên sử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lên lớp.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường có văn bản quy định về việc giáo viên sử dụng thiết bị giáodục trong các giờ lên lớp.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Văn bản của nhà trường quyđịnh về việc giáo viên sử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lênlớp;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Khuyến khích giáo viêntự làm đồ dùng dạy học và thực hiện đầy đủ việc sử dụng thiếtbị giáo dục trong các giờ lên lớp.

Nội hàm của chỉ số:

- Khuyến khích giáo viên tựlàm đồ dùng dạy học;

- Khuyến khích giáo viên thựchiện đầy đủ việc sử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lên lớp.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kếhoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường hằng năm, trong đó có nội dung khuyếnkhích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và thực hiện đầy đủ việcsử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lên lớp;

- Vănbản của nhà trường thể hiện chính sách khuyến khích giáo viên tựlàm đồ dùng dạy học và thực hiện đầy đủ việc sử dụng thiết bịgiáo dục trong các giờ lên lớp;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

8. Khu vệ sinh, nơi đểxe và hệ thống nước sạch của trường đáp ứng nhu cầu của hoạt độnggiáo dục trong trường, bao gồm:

a) Có khu vệ sinh riêng chogiáo viên và học sinh theo đúng quy cách.

Nội hàm của chỉ số: Cókhu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh theo đúng quy cách.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sơđồ tổng thể nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Có nơi để xe cho giáoviên, nhân viên và học sinh.

Nội hàm của chỉ số: Cónơi để xe cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sơđồ tổng thể nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Có hệ thống nước sạchđáp ứng nhu cầu sử dụng cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

Nội hàm của chỉ số: Cóhệ thống nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng cho giáo viên, nhân viênvà học sinh.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sơđồ tổng thể nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

9. Trường có biện phápduy trì, tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bịgiáo dục hiện có.

a) Có biện pháp bảo quảnhiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có biện pháp bảo quản hiệu quảcơ sở vật chất và thiết bị giáo dục.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Vănbản về các biện pháp bảo quản hiệu quả cơ sở vật chất vàthiết bị giáo dục;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Có sổ sách theo dõiquá trình sử dụng thiết bị giáo dục, có hồ sơ theo dõi mượn trảthiết bị dạy học của giáo viên và hồ sơ kiểm tra của Hiệu trưởng.

Nội hàm của chỉ số:

- Có sổ sách theo dõi quátrình sử dụng thiết bị giáo dục;

- Có hồ sơ theo dõi mượntrả thiết bị dạy học của giáo viên và hồ sơ kiểm tra của Hiệutrưởng.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sổ sách theo dõi quátrình sử dụng thiết bị giáo dục;

- Sổ theo dõi mượn trả thiếtbị dạy học của giáo viên;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Có sổ sách và thựchiện việc quản lý tài sản, thiết bị dạy học theo quy định hiệnhành.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường có sổ sách và thực hiện việc quản lý tài sản, thiết bị dạyhọc theo quy định hiện hành.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sổ sách quản lý tài sản,thiết bị dạy học;

- Văn bản của nhà trường quy định hiện việc quản lý tài sản,thiết bị dạy học;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

VI. TIÊU CHUẨN 6: NHÀTRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

1. Đảm bảo sự phốihợp hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh đểnâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

a) Ban đại diện cha mẹhọc sinh của mỗi lớp và của nhà trường được thành lập và hoạtđộng theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

Nội hàm của chỉ số:

- Có Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp và Ban đại diện cha mẹhọc sinh của trư­ờng;

- Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo quy định.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Danh sách Ban đại diện chamẹ học sinh của mỗi lớp và của nhà trường hằng năm;

- Báo cáo về hoạt động của Banđại diện cha mẹ học sinh;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

b) Hằng tháng, giáo viênchủ nhiệm và cha mẹ học sinh trao đổi thông tin đầy đủ về tình hìnhhọc tập, đạo đức và các hoạt động khác của từng học sinh.

Nội hàm của chỉ số: Hằngtháng, giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trao đổi thông tin đầyđủ về tình hình học tập, đạo đức và các hoạt động khác của từnghọc sinh.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Sổliên lạc giữa gia đình và nhà trường;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

c) Trường có kế hoạch,chương trình sinh hoạt định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh củatrường và từng lớp.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường có kế hoạch, chương trình sinh hoạt định kỳ với Ban đại diệncha mẹ học sinh của trường và từng lớp.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kế hoạch, chương trình sinhhoạt định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và từnglớp;

- Cácminh chứng khác (nếu có).

2. Trường chủ độngphối hợp với địa phương và các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằmhuy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng trường vàmôi trường giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

a) Có kế hoạch phối hợpvới cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương đểtổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dụctrong trường.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường có kế hoạch phối hợp với cấp uỷ đảng, chính quyền và cáctổ chức đoàn thể địa phương để tổ chức các hoạt động giáo dục.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Kế hoạch phối hợp vớicấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có các hình thức phốihợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựngmôi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phươngđể xây dựng môi trường giáo dục.

Gợi ý các thông tin và minhchứng cần thu thập:

- Cácvăn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhâncủa địa phương về việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trongtrường và ở địa phương;

- Báo cáo của nhà trường hoặccủa các tổ chức, đoàn thể có nội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáodục lành mạnh trong trường và ở địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Phối hợp chặt chẽ vớicác tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương nhằm tăng cường cácnguồn lực vật chất để xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Nội hàm của chỉ số: Nhàtrường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân củađịa phương tăng cường các nguồn lực vật chất.

Gợi ý các thông tin vàminh chứng cần thu thập:

- Báo cáo của nhà trường hoặccủa các tổ chức, đoàn thể có nội dung huy động các nguồn lực vật chất để xâydựng cơ sở vật chất cho nhà trường;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụnăm học;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Trên đây là hướng dẫn xác địnhnội hàm, tìm thông tin và minh chứng cho các chỉ số, tiêu chí, theo tiêu chuẩnđánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểmđịnh chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông) theođịa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; ĐT: 04.38683361,fax: 04.38684995, E-mail: phongkdclgdpt@moet.edu.vnđể được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- CT. Nguyễn An Ninh (để b/c);
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGPhạm Xuân Thanh