BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 115/CV-BHH ngày 05/7/2012 của Công ty TNHH một thành viên khai thác côngtrình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tronghoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với Hợp đồng số 29/2010/HĐ-XD ngày 24/12/2010 giữa Công ty TNHH một thành viên khai thác côngtrình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Chủ đầu tư) với Nhà thầu là hợp đồng theo đơn giáđiều chỉnh (như đã nêu trong công văn số 115/CV-BHH ngày 05/7/2012); do vậy,việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị địnhsố 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ hướng dẫn phương pháp điều chỉnhgiá hợp đồng (do trượt giá); trong đó Khoản 4 được hướng dẫn cụ thể tại Thôngtư số 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Theo nội dung Thông tư thì đối với hợpđồng theo đơn giá điều chỉnh thực hiện điều chỉnh theo hai phương pháp là sửdụng hệ số điều chỉnh giá hoặc bù trừ trực tiếp. Căn cứ các điều khoản cụ thểđã thoả thuận trong hợp đồng, các bên thực hiện điều chỉnh để đảm bảo quyền lợicủa người lao động.

Khối lượng nghiệm thu tương ứngthời điểm được áp dụng (đơn giá nhân công thay đổi được Nhà nước cho phép điềuchỉnh) quy định tại các Nghị định: số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chínhphủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân vàcác tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và số 70/2011/NĐ-CP ngày22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộgia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động được điều chỉnhchi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công).

Với nội dung trên, Công ty TNHHmột thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải tổ chức thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn