ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/UBND-KT
V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấnchnh việcthc hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

-Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Giao thông vậntải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao,Công an thành phố Hà Nội;
-Cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội,
-Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố nhận được Văn bản số 1010/BC-STC ngày23/02/2016 của Sở Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy địnhquản lý Nhà nước về phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn thànhphố Hà Nội dịp đầu Xuân Bính Thân năm 2016.

Đ đảm bảo kỷ cương và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối vớiviệc thu phí trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn Thủ đô, y ban nhândân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tạiVăn bản s 608/UBND-KT ngày 04/02/2016 củaUBND Thành phố về tăngcường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giaothông. Đối với những trường hợp vi phạm:

1.Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thịxã kiên quyết thu hồi giấy phép trông giữ xe đã cấp.

2.Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc các Bệnh viện do Sở quản lý, thựchiện việc thanh lý hp đồng trông giữ phương tiện giao thông.

3.UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và kiênquyết giải tỏa ngay những điểm trông giữ xe không phép; xử lý nghiêm nhữngđiểm trông giữ xe sai phép, thu phí không đúng quy định.

4.Giao Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục thành lập các Đoàn kiểm tra liênngành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các chợ, trường học, bệnh viện, khudi tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, kiên quyết xử lý các vi phạm về chấphành các quy định của Nhà nước về Phí, lệ phí theo thm quyn. Tng hợp, đxuất báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và giải pháp khả thi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thường trực Thành ủy;
-Chủ tịch UBND Thành phố;
-Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
-
Ban Tuyên giáo Thành ủy;
-
Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nội;
-
Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị;
-
VPUB: CVP, các PCVP; các Phòng CV, TH;
-
Lưu: VT, KT(Hùng).

TM.ỦYBANNHÂNDÂN
KT.CHỦTỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu