BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 11505/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015
Kính gửi: Tổng cục Thuế.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17562/BTC-CST ngày 25/11/2015 của Bộ Tài chính chuyển công văn số 531/CV-ĐTK ngày 13/11/2015 của Công ty cổ phầnĐTK Phú Thọ đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đi với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Qua xem xét hồ sơ công văn số 531/CV-ĐTK ngày 13/11/2015 của Công ty cổ phần ĐTK Phú Thọ, Tng cục Hải quan thấy, các mặt hàng Công ty đề nghị hướng dẫn chưa được quy định rõ tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015, Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính.
Tham khảo công văn số 16905/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính xin ý kiến Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thì một s mặt hàng doanh nghiệp hỏi chưa được đề cập cụ thể tại công văn này.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 12848/BTC-CST:“Đối với các vướng mắc phát sinh khác về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đã được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1Thông tư số 26/2015/TT-BTC và điểm1 công văn này, đề nghị gửi vướng mắc đến Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện”.
Tng cục Hải quan xin chuyển công văn số 531/CV-ĐTK ngày 13/11/2015 của Công ty cổ phầnĐTK Phú Thọ để Quý Tổng cục nghiên cứu hướng dẫn.
Về việc xác định mã HS đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn nội dung này tại văn bản khác.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Công ty CP ĐTK Phú Thọ (Phòng 1A - Tầng 7 tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái