BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11507/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu thủy lực để vận hành máy móc sản xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH HONDAPLUS VIỆT NAM
(lô 307/1, đường 7A, KCN Amata, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số01/11/2013-HondaPlus ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Công ty TNHH HONDAPLUS VIỆTNAM về việc nhập khẩu 1.200 lít dầu thủy lực - Shell Tellus S3 MT46 để vận hànhmáy móc sản xuất;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số4720430010239 của Công ty do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHHHONDAPLUS VIỆT NAM được nhập khẩu dầu thủy lực (mã HS 2710.19.50) để vận hànhmáy ép nhựa phục vụ sản xuất sản phẩm tại nhà máy của Công ty.

2. Đề nghị Công ty TNHH HONDAPLUSVIỆT NAM làm thủ tục nhập khẩu dầu thủy lực nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hảiquan và chỉ sử dụng dầu thủy lực này để vận hành máy móc, thiết bị sản xuất tạinhà máy của Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụngvào mục đích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh