BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11508/BTC-CST
V/v phí thẩm định đồ án quy hoạch

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của mộtsố địa phương đề nghị hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩmđịnh các đồ án quy hoạch. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại điểm 5.3 khoản 5 mục III phần A Danh mục chi tiết phí,lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chínhphủ có quy định khoản “phí thẩm định các đồ án quy hoạch” và thuộc thẩm quyềnban hành của Bộ Tài chính.

- Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Quy hoạchđô thị năm 2009 giao: “Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng kinh phí phụcvụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị”.

Theo đó, tại Điều 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị quyđịnh:

“1. Kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quyhoạch đô thị từ nguồn ngân sách nhà nước được cân đối từ nguồn kinh phí sựnghiệp kinh tế hàng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

2. Kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quyhoạch đô thị từ nguồn kinh phí của tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư xâydựng được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

5. Bộ Xây dựng công bố định mức, đơn giá cho công tác lập vàtổ chức thực hiện quy hoạch đô thị”.

Tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng cũng đã quy định công việc thẩmđịnh quy hoạch xây dựng được sử dụng từ nguồn vốn cho công tác quy hoạch.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tưsố 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quyhoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư số 17/2010/TT-BXD quy định:

“1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước đểthực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị áp dụng các quy định tại Thôngtư này để xác định và quản lý chi phí.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn khác (khôngthuộc vốn ngân sách nhà nước) để thực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch đôthị vận dụng các quy định tại Thông tư này để xác định và quản lý chi phí”.

- Tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 17/2010/TT-BXD quyđịnh:“Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và đô thị tính theo tỷ lệ% công bố tại Bảng 9 - Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư này và nhân vớichi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng.

Như vậy, công việc thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và đôthị thực hiện theo hình thức chi phí theo quy định tại Nghị định số37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quảnlý quy hoạch đô thị, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủvề quy hoạch xây dựng và Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xâydựng, không thực hiện theo pháp luật về phí, lệ phí.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn