TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & TK HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1151/CNTT-CNTT
V/v: Truyền lại thông tin chi tiết về quản lý rủi ro về Tổng cục

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu từ áp dụng phương thức quản lý hải quan hiện đại có hiệu lực từ 01/01/2006. Trong thời gian qua Tổng cục đã triển khai hệ thống thông tin áp dụng quản lý rủi ro để phân luồng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên qua kiểm tra trong quá trình sử dụng thông tin từ hệ thống để phân luồng hàng hóa đối với các tờ khai XNK, số liệu chi tiết về việc sử dụng bộ tiêu chí quản lý rủi ro của một số Cục Hải quan truyền về Tổng cục không đầy đủ.

Để có thông tin đánh giá các bộ tiêu chí quản lý rủi ro đã được tổng hợp và gửi các Cục Hải quan địa phương sử dụng, đồng thời giúp cho công tác thống kê, đánh giá và phát hành các bộ tiêu chí quản lý rủi ro mới, Cục CNTT & TK Hải quan đề nghị các Cục Hải quan thực hiện các công việc như sau:

1. Rà soát thông tin chi tiết về quản lý rủi ro từ cấp Chi cục, thực hiện truyền số liệu và cập nhật tại cấp Cục;

2. Thực hiện truyền lại số liệu chi tiết quản lý rủi ro từ ngày 01/01/2006 đến 10/06/2006 và truyền về Tổng cục (sử dụng chương trình kết xuất và truyền số liệu – TSWAN.EXE để kết xuất theo từng tháng).

3. Hàng ngày thực hiện truyền số liệu đầy đủ tại các cấp Hải quan (sử dụng chương trình kết xuất và truyền số liệu – TSWAN.EXE).

Cục CNTT & TK Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Cục thực hiện các công việc nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng CNTT (ĐT: 04 8271815) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Sinh