BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1151/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổngcục Hải quan được công văn số 05/HQĐNa-TXNK ngày 02/1/2013 của Cục Hải quantỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc liên quan đến việc không thu thuế hàng xuấtkhẩu có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trườnghợp nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 15817/BTC-TCHQ ngày 14/11/2012hướng dẫn vướng mắc trong thanh khoản hồ sơ không thu thuế xuất khẩu. Đề nghịCục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện.

Trườnghợp có vướng mắc do doanh nghiệp không đăng ký định mức trước khi xuất khẩu sảnphẩm nhưng có lý do khách quan, chính đáng thì Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xácđịnh rõ nguyên nhân doanh nghiệp khai sai mã số hàng hóa từ loại thuế suất 10%sang 0%, lý do không đăng ký loại hình NSXXK ngay từ khi nhập khẩu. Qua đó, đềxuất hướng xử lý cụ thể, báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường