BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/TCT-ĐTNN
V/v: địa điểm hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 316/CT-ĐTNNngày 05/3/2007 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc địa điểm hoàn thuế đốivới các nhà thầu thực hiện dự án tại địa bàn thành phố Hải Phòng và được CụcThuế thành phố Hải Phòng trực tiếp cấp mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Mục I,Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 và Thông tư số 10/2006/TT-BTCngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính; Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 4926/TCT-ĐTNN ngày 26/12/2006 của Tổng cục Thuế (gửi Cục Thuế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương) thì:

- Các nhà thầu nước ngoài áp dụngchế độ kế toán Việt Nam phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo từng hợpđồng nhà thầu ký với mỗi chủ dự án đầu tư riêng biệt, sau đó đăng ký thuế tạicơ quan thuế nơi đặt văn phòng điều hành của nhà thầu (điều hành chính dự án đãký nêu trên). Đồng thời, thực hiện việc hạch toán, kê khai nộp thuế và quyếttoán thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của từnghợp đồng tại cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho dự án này.

- Trường hợp cùng một hợp đồng nhàthầu (với một chủ dự án) nhưng chủ dự án có nhiều công trình ở khác địa phương thìnhà thầu thực hiện việc kê khai, tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ quy định tại từngđịa phương nơi có công trình, nhưng quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN của toànbộ dự án tại cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho dự án này (nơi đặt văn phòngđiều hành).

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp cụ thể Nhà thầu nước ngoài Shimizu đã đăng ký và được Cục Thuế thànhphố Hải Phòng chấp thuận cấp mã số thuế số 0200607803 (ngày 04/01/2005) cho hợpđồng nhà thầu xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Toyota Gosei Hải Phòng tại HảiPhòng; Mã số thuế số 0200651217 (ngày 21/12/2005) cho hợp đồng nhà thầu xâydựng nhà máy của Công ty TNHH Citizen Việt Nam tại Hải Phòng. Nhà thầu Shimizucũng đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (theo quy định) trựctiếp với Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Do vậy, nhà thầu Shimizu thực hiện việckê khai, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN của từng hợpđồng (theo từng mã số thuế được cấp) với Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Nhà thầuShimizu phải thực hiện việc hạch toán riêng cho từng hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thànhphố Hải Phòng biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Nhà thầu Shimizu
- Lưu: VT, Vụ PC, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến