VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1151/VPCP-QHQT
V/v Dự án thành lập công ty TNHH Đỉnh Hảo

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi :

- Các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Công nghiệp, Văn hoá-Thông tin, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1037/BKH /VPTĐ ngày 26 tháng 2 năm 2003), về việc thành lập Công ty TNHH Đinh Hảo, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc dự án thành lập công ty TNHH Đinh Hảo theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với mục tiêu hoạt động in gia công trên vải các loại, đồ da, bao bì giấy và nhựa, để sản xuất hàng xuất khẩu.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép cho dự án, bảo đảm dự án tuân thủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành về công nghệ, thiết bị qua sử dụng, tiêu chuẩn môi trường, in gia công đối với nhãn hiệu hàng hoá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao