BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11516/BTC-CST
V/v xử lý thuế TTĐB, GTGT đối với 32 xe ô tô tạm nhập tái xuất của dự án ADB1 và WB1.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Tài chính nhận được công văn số 7181/BGTVT-TC ngày18/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải và phiếu chuyển công văn số 4659/VPCP-KTTHngày 23/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Bộ Giao thông vận tảiđề nghị hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT)đối với 32 xe ô tô tạm nhập tái xuất của dự án ADB1 và WB1. Về vấn đề này, BộTài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày07/6/2007 của Chính phủ quy định xử lý phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thihành Quyết định hành chính thuế quy định:

Việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuếđã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theo quyđịnh của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó.

Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quyđịnh tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật pháp luật đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hànhthì được áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợphành vi vi phạm đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyếtđịnh xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hiệu giải quyếtkhiếu nại.

Tại thời điểm chuyển giao các 32 ô tô tạm nhập tái xuất chocác đơn vị hành chính, sự nghiệp (thời điểm chuyển mục đích sử dụng xe ô tô lànăm 1999) nên quy định về chính sách thuế GTGT và thuế TTĐB tại thời điểm đónhư sau:

Tại khoản 4 Điều 22 Luật thuế TTĐB năm 1998 quy định: Nếuphát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quanthuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trongthời hạn năm năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man,trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kêkhai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinhdoanh bắt đầu hoạt động.

Tại khoản 4 Điều 24 Luật thuế GTGT năm 1997 quy định: Nếuphát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quanthuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trongthời hạn năm năm trở về trước. Kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man,trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kêkhai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinhdoanh bắt đầu hoạt động.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp 32 xe ô tô nhậpkhẩu dưới hình thức tạm nhập, tái xuất phục vụ cho Dự án cải tạo nâng cấp quốclộ 1A (ADB1,WB1) sau đó được điều chuyển cho các đơn vị hành chính, sự nghiệpthuộc Bộ Giao thông vận tải vào năm 1999 thì đến nay đã hết thời hiệu truy thuthuế GTGT và thuế TTĐB.

Đối với 12 xe ô tô được bán đấu giá năm 2014 thì đơn vị bánđấu giá thực hiện theo quy định như đối với hoạt động bán tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Giao thông vận tải biết và hướngdẫn các đơn vị thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn