BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình SXXK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Công ty TNHH BSE Việt Nam.
(Đ/c: Cụm Công nghiệp Ba Hàng, Ái Quốc, Hải Dương)

Trả lời công văn số BSE 140823/XNK ngày 23/8/2014 của Công ty TNHH BSE Việt Nam về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì Công ty TNHH BSE Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính. Trong đó, về điều kiện sở hữu cơ sở sản xuất, Bộ Tài Chính đã có công văn số 437/BTC-TCHQ ngày 10/1/2014 và công văn số 5495/BTC-TCHQ ngày 26/4/2014 hướng dẫn cụ thể. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Quang Vĩnh, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC có văn bản cam kết gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu để được kiểm tra, xác định đủ điều kiện hưởng ân hạn hay không?
Trong quá trình kiểm tra có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết, hướng dẫn Công ty TNHH BSE Việt Nam thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh