VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1152/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung chức năng kinh doanh của CTLD TNHH Sài gòn Riverside

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá-Thông tin, Công an
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3938 BKH/QLDA ngày 25 tháng 6 năm 2002) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc bổ sung chức năng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh khách sạn Sài gòn Riverside, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung, điều chỉnh giấy phép cho công ty phù hợp với Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng ban hành theo Quyết định số 32/2003/QD-TTg ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao