BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11527/BCT-TCNL
V/v xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Công ty cổ phần công nghiệp Khai Minh

Trả lời công văn số 2868/CV ngày 04tháng 12 năm 2013 của Công ty cổ phần công nghiệp Khai Minh đề nghị được xuấtkhẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng theo phương thức đóng bao để xếp lêntàu hoặc xếp vào container rồi đưa lên tàu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty cổ phầncông nghiệp Khai Minh, Công ty thực hiện xuất khẩu than có nguồn gốc từ Tậpđoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và có tiêu chuẩn chất lượng (trị sốtỏa nhiệt toàn phần ³7050 cal/g, có độtro khô > 7%, cỡ hạt 40-90mm) phù hợp theo quy định tại Phụ lục I kèm theoThông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy địnhvề xuất khẩu than.

Do hiện tại các cảng Cẩm Phả vàcảng Cái Lân không thuận tiện cho việc xuất khẩu theo phương thức đóng bao đốivới mặt hàng than và không có tuyến tàu container đi Hàn Quốc; để giúp Công tycổ phần công nghiệp Khai Minh thực hiện được Hợp đồng số KM081113 ngày 08 tháng11 năm 2013 đã ký với khách hàng Truedata Co., Ltd., Hàn Quốc (theo đó thanxuất khẩu được đóng bao khoảng 800-1.000 kg/bao để xếp lên tàu hoặc xếp vàocontainer đưa lên tàu); góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinhthần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011, số 13/NQ-CP ngày 10tháng 5 năm 2012 và số 26/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, Bộ CôngThương chấp thuận để Công ty cổ phần công nghiệp Khai Minh được làm thủ tụcthông quan và xuất khẩu than tại cảng biển quốc tế Hải Phòng.

Công ty cổ phần công nghiệp KhaiMinh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc thanhợp pháp và tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu than tạiThông tư số 14/2013/TT-BCT và Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Hải quan Cảng Hải Phòng;
- VINACOMIN;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang