BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1153/BGTVT-KHĐT
V/v: Đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ GTVT nhận được văn bản số 544/VPCP-KTN ngày 22/01/2008của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ GTVT có ý kiến về việc đầu tư xây dựng dự ánXây dựng cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh AnGiang theo tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh An Giang. Saukhi nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Cù lao Giêng gồm ba xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, và Bình Phước Xuânthuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị cô lập bởi sông Tiền và rạch cù laoGiêng, do đó việc lưu thông với các vùng lân cận rất khó khăn, chủ yếu bằng ghethuyền. Việc xây dựng cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đápứng nhu cầu giao thông giữa người dân ba xã cù lao Giêng với trung tâm huyệnChợ mới và các vùng khác trong khu vực, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giaothông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho ba xã cù lao Giêngnói riêng và huyện Chợ mới nói chung.

Bộ GTVT thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Mỹ Luông –Tấn Mỹ bằng hình thức BOT và giao cho UBND tỉnh An Giang là cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền. Bộ GTVT ủng hộ các kiến nghị tại tờ trình số 07/TTr-UBND ngày13/01/2009 của UBND tỉnh An Giang nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, kính đề nghịThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT về việc đầu tư xây dựng cầuMỹ Luông – Tấn Mỹ tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đề nghịVăn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- UBND tỉnh An Giang;
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức