TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1153/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH NN một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội
41 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Cục hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 213/CV-TH ngày 23 tháng 03 năm 2006 về vướng mắc nợ thuế của Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống KT559 và hệ thống quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan thì công ty còn nợ thuế quá hạn của tờ khai 1812/NKD ngày 12/12/2005 tại Chi cục Hải quan đường sắt quốc tế Yên Viên (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) số tiền là 98.743 đồng (phạt chậm nộp).

Qua kiểm tra chứng từ mà Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội xuất trình thì số nợ phạt chậm nộp này công ty đã nộp ngân sách nhà nước bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản số 0004678 ngày 24/01/2006. Do vậy, công ty được ân hạn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2 khoản 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra chứng từ gốc nộp tiền để xử lý đồng thời xóa khoản nợ này trên mạng KT559.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An