VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch mỏ đất sét xi măng Tân Đại, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam tại công văn số 347/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việcđiều chỉnh quy hoạch mỏ đất sét xi măng Tân Đại, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc,tỉnh Quảng Nam cho Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xemxét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại công văn nêu trên, trình Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Xây dựng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; Tổng GĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ