TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11532/CT-TTHT
V/v: Thanh toán qua ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH phục vụ mặt đất Sài gòn
Địa chỉ: 58 Trường Sơn, phường 02, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0312610240

Trả lời văn bản số 1287/SAGS-TCKT ngày18/11/2014 của Công ty về thanh toán qua ngân hàng, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quyđịnh điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợphướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vàophải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15Thông tư này, cụ thể như sau:

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán quangân hàng

b) Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coilà thanh toán qua ngân hàng:

b.6) Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho Vănphòng đại diện tại Việt Nam thực hiện thanh toán vào tài khoản của bên xuấtkhẩu và việc ủy quyền thanh toán nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu(phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có).

…”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cungcấp dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất cho các Hãng hàng không nước ngoài nhằmphục vụ các chuyến bay trong khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nếutrong hợp đồng, phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng có quy địnhphía nước ngoài ủy quyền cho các Văn phòng bán vé của Hãng hàng không tại ViệtNam thực hiện thanh toán các khoản phí dịch vụ cho Công ty qua ngân hàng thìCông ty đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, được ápdụng thuế suất thuế GTGT 0% và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
-
Lưu: HC, TTHT.
4109_ 309128 (08/12/2014)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga