BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 11535/BTC-TCHQ
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được văn bản củamột số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp vướng mắc về việc nộphồ sơ đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế khi đã quá thời hạn nộp thuế đối vớivật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu làmáy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trongdây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cốđịnh của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thốngnhất như sau:

Căn cứ khoản 2b Điều 18 Thông tư 79/TT-BTC ngày 30/4/2009 của Bộ Tài chính thì vật tư, nguyên liệu nhập khẩu đểtrực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu thời hạn nộp thuế là 275 ngày, kể từ ngàyđăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vậttư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế được kéo dàihơn 275 ngày;

Căn cứ Điều 2 Thông tư 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính thì gia hạn thời hạn nộp thuếGTGT đến 180 ngày đối với các lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùngthay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộcloại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định củadoanh nghiệp.

Vì vậy, giao Cục Hải quan các tỉnh,thành phố kiểm tra xác định cụ thể đối với các trường hợp đề nghị kéo dài thờihạn nộp thuế đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu vàhàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tảichuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuấtđược để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơtheo quy định nhưng nộp hồ sơ đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế khi đã quá thờihạn nộp thuế, doanh nghiệp giải trình có lý do khách quan thì xem xét gia hạnnộp thuế theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Công ty CP Hải Đạt;
(010 Nguyễn Công Hoan – TP Lào Cai – tỉnh Lào Cai)
- Lưu: VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn