TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11535/CT-TTHT
V/v: kê khai thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH xây dựng Yoon Vina
Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, quận 1
Mã số thuế: 0311710242

Trả lời văn bản số 02- 14/CV-14 ngày 01/12/2014 của Công tyvề kê khai thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định trách nhiệmnộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho cơ quan thuế:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng,lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnhkhông thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lậpđơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sởchính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượngbất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơquan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãnglai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cụctrưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xâydựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoạitỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng, ký hợp đồng cungcấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội, theo hợp đồng, hàng hóa sẽ đượcCông ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội, thì hoạtđộng bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty Athực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai bánhàng vãng lai đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B tại Hà Nội.

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, cócác kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công tyB xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công tyB không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có các khohàng (Hải Phòng, Nghệ An).

Ví dụ 18:

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng với Công ty Bchỉ để thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình được xây dựng tại Sơn Lamà Công ty B là chủ đầu tư thì hoạt động này không phải hoạt động kinh doanhxây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện khai thuế GTGT đối với hợpđồng này tại trụ sở chính tại Hà Nội, không phải thực hiện kê khai tại Sơn La.

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng với Công ty Cđể thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảosát, thiết kế) tại Sơn La mà Công ty C là chủ đầu tư thì Công ty A thực hiệnkhai thuế GTGT xây dựng vãng lai đối với hợp đồng này tại Sơn La.

Ví dụ 19: Công ty B trụ sở tại Hà Nội bán máy điều hoà chokhách tại Hòa Bình (bao gồm cả lắp đặt) thì Công ty B không phải nộp vãng laitại Hoà Bình.

Ví dụ 20: Công ty A có trụ sở tại Hà Nội mua 10 căn nhàthuộc 1 dự án của Công ty B tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Công ty A bán lạicác căn nhà này và thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng C thì Công ty A phảithực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoạitỉnh theo tỷ lệ % doanh thu với cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh.”

Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh thựchiện thi công xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh thì Công ty phải có trách nhiệm kê khainộp thuế GTGT đối với xây dựng lắp đặt ngoại tỉnh cho cơ quan thuế Hà Tĩnh.Trường hợp trước đây Công ty chưa kê khai nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế HàTĩnh mà chỉ thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng nêutrên tại trụ sở chính cho Cục Thuế TP.HCM thì đề nghị Công ty thực hiện kê khainộp bổ sung số thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động xây dựng cho cơ quan thuếHà Tĩnh. Số thuế GTGT đã nộp tại Hà Tĩnh được tính trừ vào số thuế GTGT phảinộp tại TP.HCM (nếu có chứng từ biên lai nộp thuế).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
4188 – 312599 / 2014 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga