TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 11536/CT-TTHT
V/v: thời điểm lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Khuôn mẫu & sản phẩm kim loại Vina
Địa chỉ:
Lô BI, 07, 09a, đường 6, KCX Tân thuận, P.Tân thuận đông, Q.7
Mã số thuế: 0302558471

Trả lời văn bản số 04/CV-VP /2014 ngày27/11/2014 của Công ty về thời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày14/2/2014 của Bộ Tài chínhquy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu thương mại:

“Hồ sơ hải quan gồm:

a) Hợp đồng mua bán hàng hóa có chỉ định giao hàng tại ViệtNam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia côngcó chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu), hợp đồng thuê, mượn:01 bản chụp;

b) Hóa đơn xuất khẩu do doanh nghiệp xuất khẩu lập(liên giao khách hàng): 01 bản chụp;

c) Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuấtkhẩu, nhập khẩu (trừ vận tải đơn - B/L).”

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ngày lập hóa đơn đốivới hàng xuất khẩu:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyểngiao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền.

….”

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất khi xuất hàng báncho doanh nghiệp nội địa thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữuhoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P.KT số 1;
- Lưu (TTHT, VT).
3985-365962- VXThắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga