TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11539/CT-TTHT
V/v: quyết toán thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

VPĐD Benefiq PTE.,LTD
Địa chỉ: 17-19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Lầu 6, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mã số thuế: 0310692590

Trả lời văn bản số 11/2014 ngày 06/11/2014 của Vănphòng về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 1.c Điều 26 quy định về khai quyết toánthuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhânkhông phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế cótrách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhậpcá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.

+ Tại Điểm e.3, Khoản 2, Điều 26 quy định về khaithuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Cánhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trướckhi xuất cảnh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có cánhân cư trú người nước ngoài làm việc tại Công ty từ năm 2011 tới tháng 3/2014,kết thúc hợp đồng làm việc tại Công ty nhưng chưa rời khỏi Việt Nam thì kếtthúc năm 2014 khi kê khai quyết toán thuế Công ty chỉ thống kê thu nhập đã trảvà số thuế TNCN đã khấu trừ trong 3 tháng đầu năm 2014. Cá nhân nước ngoài phảicó trách nhiệm quyết toán thuế đến ngày rời khỏi Việt Nam (nếu rời Việt Namtrước ngày 31/12/2014) hoặc khi kết thúc năm dương lịch 2014.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TNCN;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
4130-310251 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga