TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11539/CT-TTHT
V/v: xử lý số thuế GTGT không được hoàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Urban Sofa
Đ/chỉ: lô 27-29 đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

Trả lời văn bản số 09/CV ngày14/09/2007 của Công ty về việc đề nghị xử lý số thuế GTGT chênh lệch trên tờkhai thuế GTGT và số liệu theo dõi của Cục Thuế TP; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quảnlý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế.

Trường hợp Công ty lập hồ sơ hoànthuế GTGT của kỳ hoàn thuế GTGT từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005 với số tiềnthuế GTGT đề nghị hoàn: 1.898.276.334 đồng, Cục Thuế TP qua kiểm tra hồ sơ hoànthuế đã có văn bản số 13527/CT-KCX ngày 03/11/2005 xác định số thuế GTGT đượchoàn là: 1.896.345.242 đồng, số thuế GTGT không được hoàn: 1.931.092 đồng dohóa đơn GTGT không hợp lệ, hàng hóa mua vào không phục vụ cho hoạt động SXKD.Việc Công ty tự điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được hoàn nêu trên vào sốthuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT tháng 8/2006 là không đúng, dẫnđến hiện nay có sự chênh lệch về số dư thuế GTGT còn được khấu trừ giữa số liệucủa cơ quan thuế và số liệu trên tờ khai của Công ty (số liệu của Công ty thấphơn: 1.931.092 đồng).

Để giải quyết sự chênh lệch nêutrên, Công ty phải lập hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS đểđiều chỉnh lại việc sai sót của tờ khai thuế GTGT tháng 8/2006, từ đó điềuchỉnh tăng số thuế còn được khấu trừ chênh lệch nêu trên vào tờ khai thuế GTGTtháng 10/2007 (theo hướng dẫn tại điểm 1.2 công văn số 3267/TCT-CS ngày14/08/2007 của Tổng Cục thuế).

Cục thuế trả lời Công ty để biết,nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng TuyênTruyền - Hỗ Trợ để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KTT số 2
- P. QLKK&KTT
- Lưu: (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn