BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1154/BGTVT-KHĐT
V/v: Lập dự án đầu tư mở rộng đường vào cầu Rạch Miễu tỉnh Bến Tre

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Bộ GTVT nhận được văn bản số 325/UBND-TMXDCB ngày 06/02/2009của UBND tỉnh Bến Tre về việc lập dự án đầu tư mở rộng đường vào cầu Rạch Miễutỉnh Bến Tre. Sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Việc đầu tư mở rộng đường vào cầu Rạch Miễu về lâu dài làcần thiết, Bộ GTVT đồng ý với chủ trương của Tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại nguồnvốn ngân sách của Bộ GTVT rất hạn hẹp, chưa thể bố trí vốn để đầu tư.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bến Tre báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xin chủ trương đầu tư mở rộng đường vào cầu Rạch Miễu và bố trí nguồn vốntrả trực tiếp cho Tỉnh.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức