CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1154/CP-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ôxtrâylia

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kínhgửi: Chủ tịch nước

Từ năm 1989 Việt Nam và Ôxtrâylia đãtiến hành đàm phán Hiệp định lãnh sự. Đến cuối năm 1992, hai bên thống nhất đượchầu hết các điều khoản trong dự thảo Hiệp định lãnh sự và Nghị định thư về bảohộ, tiếp xúc lãnh sự với những người mang hộ chiếu và giấy tờ đi lại của Nướccử bị bắt giữa ở Nước tiếp nhận. Ngày 18 tháng 12 năm 1992, Thủ tướng Chính phủđã trình Chủ tịch nước và được Chủ tịch nước đồng ý việc ký Hiệp định lãnh sự;riêng Nghị định thư về vấn đề bảo hộ và tiếp xúc lãnh sự thì để lại vì Luật Quốctịch Việt Nam năm 1998 chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốctịch Việt Nam. Do phí Ôxtrâylia muốn ký đồng thời Hiệp định lãnh sự và Nghịđịnh thư về bảo hộ và tiếp xúc lãnh sự nên vào thời điểm đó hai bên không kýđược Hiệp định.

Từ năm 1992 đến nay, tình hình cónhiều thay đổi. Năm 1994 ta đã Thoả thuận với Hoa Kỳ về tiếp xúc lãnh sự đốivới người mang hộ chiếu Hoa Kỳ, Luật Quốc tịch năm 1998 (Điều 41) quy định:“Căn cứ vào những nguyên tắc quy định tại Luật này, cơ quan Nhà nước có thẩmquyền ký kết với nước ngoài điều ước quốc tế nhằm hạn chế tình trạng hai hoặcnhiều quốc tịch và giải quyết các vấn đề phát sinh từ tình trạng đó”. Theo chỉthị của Thủ tướng Chính phủ số 21/2000/CT-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2000 về việcthông báo và tiếp xúc lãnh sự đối với công dân nước ngoài và người Việt Nammang hộ chiếu nước ngoài bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc đang thi hành án phạttù tại Việt Nam, thì cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được thông báo vàđược tiếp xúc lãnh sự với người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài bị bắt, tạmgiữ, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù tại Việt Nam.

Hiện nay quan hệ Việt Nam - Ôxtrâyliađang ngày càng được củng cố và phát triển theo chiều hướng tích cực. Hai nước đãtrao đổi nhiều đoàn cấp cao. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch... đềuphát triển mạnh, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Cùng với sự phát triển cácquan hệ này, các vấn đề về lãnh sự mà cả hai bên cùng quan tâm, cùng hợp tácgiải quyết cùng nhiều lên về số lượng, đa dạng, phức tạp về tính chất.

Xuất phát từ tình hình trên, cả ViệtNam và Ôxtrâylia đều có nhu cầu hợp tác giải quyết các vấn đề lãnh sự, trong đócó cả vấn đề về thông báo, tiếp xúc, và giúp đỡ lãnh sự đối với người Việt Nammang hộ chiếu Ôxtrâylia bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tùtại Việt Nam. Điều này cũng đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bà con Việt kiềusinh sống, làm ăn ở Ôxtrâylia. Hiệp định sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng gópphần giải quyết các vấn đề lãnh sự của các cơ quan đại diện của ta tạiÔxtrâylia, góp phần bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhànước, pháp nhân và công dân ta trên lãnh thổ Ôxtrâylia. Mặt khác, cũng đòi hỏicác cơ quan có thẩm quyền của ta phải thực hiện đúng các nghĩa vụ theo các quyđịnh của Hiệp định.

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chínhphủ, ngày 29 tháng 7 năm 2003, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn DyNiên đã thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định này nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộtrưởng Ngoại giao Ôxtrâylia.

Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ôxtrâyliađược ký kết với danh nghĩa Nhà nước và được xây dựng trên cơ sở Công ước Viên1963 về quan hệ lãnh sự, Pháp lệnh lãnh sự năm 1990, Pháp lệnh về quyền ưu đãi,miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và đại diện cáctổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993 và các văn bản pháp luật có liên quankhác của Nhà nước ta, có tham khảo các Hiệp định lãnh sự và thoả thuận về lãnhsự ta đã ký với các nước.

Căn cứ Điều 103 Hiến pháp năm 1992 vàĐiều 10 Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998. Chính phủkính đề nghị Chủ tịch nước xem xét phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam -Ôxtrâylia để Hiệp định có hiệu lực thi hành (xin gửi kèm theo văn bản Hiệpđịnh).

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan