BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝKHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/KCB-QLCL
V/v thúc đẩy khảo sát hài lòng NB, NVYT và cập nhật thông tin trên hệ thống trực tuyến

Hà Nội, ngày 17tháng 08 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học.

Thực hiện Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 và Công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016, trong thời gian qua các Sở Y tế và bệnh viện trên toàn quốc đã tích cực triển khai hoạt động khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng bệnh viện.

Tính đến ngày 16/8/2017, đã có tổng số trên 400.000 phiếu khảo sát được nhập trên hệ thống. Các thông tin này đã được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, phân tích thành số liệu Quốc gia. Đa số các bệnh viện đã thực hiện khảo sát nghiêm túc theo các hướng dẫn. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh biểu dương tất cả các Sở Y tế và bệnh viện đã tích cực triển khai khảo sát và cải tiến chất lượng, đóng góp vào thành công chung trong cải cách hành chính của Bộ Y tế, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao.

Bên cạnh đó, kết quả theo dõi trên phần mềm trực tuyến cho thấy một số Sở Y tế chưa tích cực chỉ đạo triển khai việc khảo sát này như: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, An Giang, Hà Giang, Tuyên Quang. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai khảo sát và nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến cũng như triển khai các văn bản quản lý Nhà nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế và bệnh viện các việc sau:

1. Các bệnh viện Bộ, ngành cần thực hiện khảo sát và chọn mẫu nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn để tránh sai số như một số bệnh viện Bộ, ngành có tỷ lệ hài lòng cao bất thường.

2. Có 456 bệnh viện bao gồm bệnh viện các tuyến trung ương, tỉnh, huyện; Y học cổ truyền; bệnh viện thuộc Bộ, ngành, nhiều bệnh viện của các tỉnh Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Nam, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Hà Nam, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Định, An Giang... không tiến hành khảo sát trong 5 tháng gần đây (xem danh sách công khai các đơn vị trên trang chatluongbenhvien.vn). Đề nghị các Sở Y tế cần tích cực chỉ đạo bệnh viện nghiêm túc triển khai khảo sát hài lòng theo Thông tư 19/2013/TT-BYT mỗi quý khảo sát ít nhất 1 đợt, làm căn cứ cho việc cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh.

3. Các bệnh viện cần thực hiện chọn mẫu người bệnh nội trú, ngoại trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế (Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 và Công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016); bảo đảm tính ngẫu nhiên, khách quan, khoa học.

4. Bệnh viện tiến hành khảo sát nhân viên y tế mỗi người ít nhất 1 lần trong năm; khuyến khích nhân viên y tế tự điền phiếu khảo sát trực tiếp trên phần mềm (Phòng/tổ Quản lý chất lượng của các bệnh viện cung cấp tên truy cập và mật khu cho các nhân viên y tế tự điền phiếu trên điện thoại, máy tính bảng...).

5. Toàn bộ các Sở Y tế và bệnh viện cập nhật lại một số thông tin trên phần mềm trực tuyến như: tên bệnh viện (do có nhiều bệnh viện đã đổi tên thành trung tâm y tế); số giường kế hoạch, thực kê (để làm căn cứ đối chiếu với số phiếu khảo sát); tên khoa, phòng (đphần mềm phân tích tỷ lệ hài lòng theo từng khoa, giúp bệnh viện đạt tiểu mục 13, mức 4, tiêu chí A4.6). Sở Y tế rà soát lại danh sách tên các đơn vị y tế trực thuộc để bảo đảm 100% các đơn vị được cấp mã, không bỏ sót hoặc sai tên đơn vị (Mu phiếu cập nhật thông tin đính kèm công văn này đ chun bị cho việc điền trực tiếp trên phần mềm trực tuyến). Ngoài các thông tin bt buộc cập nhật, bệnh viện điền các thông tin khác như biểu trưng (logo), khu hiệu (slogan), giới thiệu tóm tắt thành tựu, hoạt động của bệnh viện... Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các chuyên gia sẽ hỗ trợ xây dựng các trang khảo sát hài lòng mang tính đặc thù cho từng bệnh viện.

Đề nghị các Sở Y tế và bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và hoàn thành cập nhật thông tin (phần bắt buộc) trên phần mềm trực tuyến trước ngày 25/8/2017./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Vụ TCCB, Cục QLYDCT (để p/h);
- Viện CLCSYT (để p/h);
- Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo công văn số ……/KCB-QLCL ngày /8/2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)

MẪU 1. CẬP NHẬT THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH VIỆN

1. Mã bệnh viện do phần mềm của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã cấp:

2. Tên bệnh viện (ghi rõ ràng, đầy đủ là bệnh viện, viện hoặc trung tâm y tế):

3. Mã bệnh viện theo giấy phép hoạt động:

4. Mã bệnh viện do BHXHVN cấp:

5. Tuyến:

6. Hạng:

7. Loại hình* (cập nhật thông tin từ năm 2017, lựa chọn từ 1 đến 8 theo hướng dẫn bên dưới)

8. Số giường theo kế hoạch được giao hoặc đã phê duyệt:

9. Số giường thực kê (ghi theo số liệu bệnh viện tự thống kê 6 tháng đầu năm 2017):

10. Tổng số nhân viên y tế toàn bệnh viện (thống kê 6 tháng đầu năm 2017, phục vụ cho việc đối chiếu, giám sát khảo sát nhân viên y tế):

11. Tổng số bác sỹ toàn bệnh viện (tính gộp cả bác sỹ chính quy, chuyên tu và sau đại học):

12. Tổng số điều dưỡng, nữ hộ sinh toàn bệnh viện (tính gộp cả trung cấp, cao đẳng, đại học):

13. Địa chỉ hộp thư điện tử chính thức nhận văn bản (hộp thư chung hoặc cá nhân được phân công):

14. Người điền thông tin:

15. Chức danh:

16. Số điện thoại di động:

* Cột loại hình bệnh viện điền số từ 1 đến 8 theo nội dung sau:

1. Bệnh viện công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

2. Bệnh viện công tự bảo đảm chi thường xuyên.

3. Bệnh viện công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

4. Bệnh viện công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

5. Bệnh viện tư nhân có chủ sở hữu trong nước

6. Bệnh viện tư nhân có chủ sở hữu nước ngoài

7. Bệnh viện tư nhân, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước

8. Loại hình khác, ghi rõ

Phần không bắt buộc: biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan), giới thiệu tóm tắt thành tựu, hoạt động và một số thông tin khác của bệnh viện.

MẪU 2. CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC KHOA, PHÒNG CỦA BỆNH VIỆN

STT

Mã khoa, phòng

Danh sách các khoa, phòng chủ yếu

Đánh dấu (x) vào cột này nếu bệnh viện có tên khoa giống như cột 3

Ghi tên đầy đủ các khoa, phòng của riêng bệnh viện nằm ngoài danh sách cột 3

Cột 2

Cột 3

Cột 4

Cột 5

1

Ví dụ: Khoa Nội

2

Khoa Ngoại

3

Khoa ...

Khoa ...

Hướng dẫn điền thông tin trực tiếp trên phần mềm:

- Cột 1: số thứ tự các khoa, phòng

- Cột 2: Mã khoa, phòng: do phần mềm cung cấp

- Cột 3: Phần mềm sẽ cung cấp danh sách các khoa/phòng phổ biến

- Cột 4: Bệnh viện đánh dấu (x) nếu có khoa/phòng trùng tên trong danh sách.

- Cột 5: Nếu bệnh viện có các khoa/phòng đặc thù riêng của bệnh viện nhưng không có trong danh sách cột 3: ghi tên đầy đủ các khoa, phòng của riêng bệnh viện vào cột 5. Phần mềm sẽ bổ sung thêm các khoa, phòng mới.

Lưu ý: Bệnh viện chỉ cập nhật trên phần mềm trực tuyến, không gửi văn bản giấy về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

MẪU 3. CẬP NHẬT THÔNG TIN DÀNH CHO SỞ Y TẾ VÀ Y TẾ BỘ, NGÀNH

STT

Tên bệnh viện

Mã bệnh viện dành cho khảo sát đã được cấp trên phần mềm

Bệnh viện đổi tên mới (ghi rõ tên mới đầy đủ nếu có thay đổi)

Bệnh viện mới thành lập, đề nghị cấp mã khảo sát mới hoàn toàn

Cột 1

Cột 2

Cột 3

Cột 4

Cột 5

1

2

3

...

Hướng dẫn Sở Y tế điền thông tin:

1. Phần mềm đã cung cấp sẵn danh sách tên bệnh viện, Sở Y tế chỉ cần đối chiếu, rà soát cột 2 và 3; nếu bệnh viện đổi tên thì điền tên mới vào cột 4. Lưu ý cần ghi rõ ràng, đầy đủ là bệnh viện, viện hoặc trung tâm y tế theo đúng quyết định đổi tên mới. Nếu tên bệnh viện không đổi thì không điền vào cột 4.

2. Những bệnh viện thành lập mới không có trong cột 2: Sở Y tế điền tên bệnh viện đầy đủ vào cột 5 để đề nghị cấp mã khảo sát.

3. Sở Y tế rà soát trong cột 4 các bệnh viện đã được cấp mã bệnh viện đkhảo sát hài lòng hay chưa, nếu chưa điền vào cột 5 xin cấp mã mới cho bệnh viện. Trong trường hợp này Sở Y tế yêu cầu bệnh viện mới thành lập tự cung cấp thông tin theo mẫu 1 trên phần mềm trực tuyến.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác cập nhật thông tin của Sở Y tế và bệnh viện!