BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1154/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);(360 Kim Mã, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 205. 2013/JICA-EQE ngày 27/02/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật đến Việt Nam cho Ông KITAMURA Noriyoshi chuyên gia làm việc tại Dự án của Bộ Nông nghiệp của JICA. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ;

Căn cứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về qui chế đối với các chuyên gia và văn phòng thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam ký ngày 20/10/1998.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể hồ sơ gốc hàng nhập khẩu của Ông KITAMURA Noriyoshi chuyên gia làm việc tại Dự án của Bộ Nông nghiệp của JICA nếu thỏa mãn các điều kiện nêu tại Điểm b (i) Khoản 1 Điều VI Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thì xem xét giải quyết miễn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường