TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11542/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thủy hải sản Việt Nhật
Địa chỉ: Lô A 59/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0302207804

Trả lời văn thư số 20/2014/CV-VN ngày 09/12/2014 củaCông ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối tượngkhông chịu thuế GTGT:

“Sản phẩm trồng trọt (baogồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắtchưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổchức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơchế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xaybỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh,đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chấtđể tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảoquản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”

+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kêkhai, tính nộp thuế GTGT:

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩmkhác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thươngmại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bánlà giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp,hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sảnchưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcho các đối tượng khác nhưhộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộpthuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này

 Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ bán sản phẩm thủy sản là cá ngừ nguyên con tươi sống chưa qua chế biến cho doanhnghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc trường hợp không phảikê khai, tính nộp thuế GTGT. Khi lập hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giákhông có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi gạch bỏ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.Ktr 1;
- Lưu (TTHT, HC).
4118 - 309924 / 2014 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga