TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11549/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Look Architects Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 401, Cao ốc Beautiful Saigon, số 2 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0312795545

Trảlời văn thư số 03/CV /LAVN ngày 02/12/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng(GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềthuế GTGT quy định thuế suất 0%:

- TạiKhoản 1b Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phithuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGTkhi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tạikhoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trựctiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứngtrực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khuphi thuế quan.

…”

+ Tại Khoản 2b Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“…

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ởnước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu quangân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

…”

Căncứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty theo trình bày ký hợp đồng cungcấp dịch vụ thiết kế kiến trúc cho các công trình ở ngoài Việt Nam cho Công ty LookArchitects Pte.Ltd (Công ty mẹ) tại Singapore và các khách hàng khác ở nướcngoài (dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam) nếu đáp ứng điều kiện quyđịnh tại Khoản 2b Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suấtthuế GTGT là 0%.

Cục ThuếTP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
4103-309129 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga