BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
V/v: miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7624/BGTVT-VT ngày 01/11/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị miễn giảm khoản tiền phạt chậm nộp thuế GTGT dịch vụ bổ sung điều hành bay quá cảnh năm 2009 đối với Tổng công ty cảng hàng không miền Trung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Điểm 1.2, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quy định:“Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.”
- Điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”
- Khoản 1 Điều 106 và Khoản 1 Điều 111 Luật quản lý thuế quy định:
“Điều 106. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
1. Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”
“Điều 111. Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
1. Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.”

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung có thực hiện các dịch vụ bổ sung điều hành bay quá cảnh trong năm 2009 nhưng Tổng công ty xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với dịch vụ điều hành bay quá cảnh năm 2009 trong năm 2010 là chậm so với quy định. Do vậy, Tổng công ty bị xử phạt vi phạm về hành vi chậm kê khai, nộp thuế theo đúng quy định. Nguyên nhân chậm kê khai nộp thuế của Tổng công ty không đủ khách quan để Tổng công ty được xét miễn giảm số tiền phạt vi phạm.
Tổng cục Thuế trả lời để Bộ Giao thông vận tải biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, KK).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?