TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11552/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ hàng hóa mang đi kiểm nghiệm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MC Đại Dương Việt Nam
Địa chỉ: 4 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311671314

Trả lời văn bản ngày 04/12/2014 của Công ty về việchóa đơn chứng từ đối với hàng hóa mang đi kiểm nghiệm, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quyđịnh:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lầncó giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toánphải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quyđịnh của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. …”

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính vềthuế:

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTCnhư sau:

4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêudùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa đượcxuất để chuyển kho nộibộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, đểtiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ docơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT. …”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có xuất khosản phẩm mang đi kiểm nghiệm để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì Côngty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theolệnh điều động nội bộ. Trường hợp các chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa mangđi kiểm nghiệm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty tính vàochi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điềukiện tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạivăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
4057_308545 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga