TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11553/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH RITTAL
Địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Mã số thuế: 0306177879

Trả lời văn bản số 02-CV/2014 ngày 06/11/2014 củaCông ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụhướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảngcáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mạitheo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơnghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướngdẫn của pháp luật về thuế GTGT.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thaylương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóađơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơnxuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọikhoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiệntheo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng....”

+ Tại Khoản 2.21 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế:

Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếpthị, khuyến mại, hoa hồngmôi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chihỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chếquy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ khôngbao gồm giá mua của hàng hóa bán ra. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá mua củahàng hóa bán ra bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môitrường (nếu có). Đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như xổ số, trò chơi điệntử có thưởng, đặt cược, casino thì tổng chi phí được trừ không bao gồm chi phítrả thưởng.…”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có nhập khẩucatalogue để làm mẫu quảng cáo cho khách hàng và có mua một số mặt hàng để tặngcho khách hàng như rượu, bánh, bút bi, … thì Công ty phải lập hóa đơn tính thuếGTGT đối với hàng hóa dùng để tặng khách hàng theo quy định (catalogue để làmmẫu quảng cáo cho khách hàng không phải lập hóa đơn).

Những chi phí phát sinh từ nhập khẩu catalogue và muahàng hóa tặng khách hàng nêu trên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh củaCông ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng cácđiều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 và thuộc khoản chi phí bị khống chế theoquy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
4091_308719 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga