TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11558/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Castrol BP Petco Địa chỉ: Tầng 7, Cao Ốc VP Central Palza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM

Mã số thuế: 0300695803

Trả lời văn bản số 07/15/CBP-KT ngày 19/10/2015 của Công ty vềhóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổibổ sung Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

…..

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã sốthuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiệntheo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có thay đổi địa chỉ kinh doanh lần thứ 8 được UBND TP cấp ngày 09/12/2014, đã đăng ký thay đổi mẫu 08-MST với cơ quan thuế ngày 15/12/2014. Từ ngày 09/12/2014 đến ngày 15/12/2014 khách hàng cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Công ty vẫn xuất hóa đơn theo địa chỉ cũ (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu, thông tin trên hồ sơ nhập khẩu) do chưa cập nhật kịp thời thì không phải điều chỉnh lại. Đối với các hóa đơn đầu vào từ ngày 16/12/2014 đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
P. KT1;
- P. PC;
- Lưu VT; TTHT.

2719/15 thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga