TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11559/CT-TTHT
V/v Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Chailease Địa chỉ: Tầng 28, Saigon trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1Mã số thuế: 0304738328

Trả lời văn bản số ACC04112015 ngày 04/11/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng vàtrích khấu hao tài sản cố định quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

“Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định...”.

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóađơn:

“ Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động…”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có nhận các hóa đơn giá trị gia tăng của một số khách hàng xuất cho Công ty, tại tiêu thức “tên hàng hóa, dịch vụ” khách hàng chỉ ghi giá trị dây chuyền hay giá trị hệ thống máy (kèm theo bảng kê chi tiết các thiết bị dây chuyền không ghi giá trị từng thiết bị). Nếu dây chuyền hay hệ thống máy gồm nhiều bộ phận thiết bị riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà thiếu bất kỳ một bộ phận nào cả hệ thống không thể hoạt động được và các chỉ tiêu khác trên hóa đơn ghi đúng quy định thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận làm căn cứ để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 2 ;
- Lưu VT-TTHT.
(2900 -24958/
15 mt)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga