BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1156/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 152/HQHCM-TMXL ngày 12/01/2009 và 439/HQHCM- TMXL ngày 16/02/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việcxin ý kiến chỉ đạo xử lý nợ thuế của Ban thanh lý Công ty Thương mại Dịch vụ dulịch Nha Trang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 48 Pháp lệnh thi hành án dân sự năm2004: "Nếu sau hai lần giảm giá mà tài sản vẫn không bán được thì ngườiđược thi hành án có quyền nhận tài sản theo giá đã giảm để thi hành án. Nếungười được thi hành án không nhận thì Chấp hành viên trả lại tài sản đó chongười phải thi hành án và áp dụng biện pháp cưỡng chế khác "

Theo quy định trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh xem xét tiếp nhận lô hàng thiết bị điện của Công ty Thương mại Dịch vụ dulịch Nha Trang là tài sản kê biên do cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoàchuyển để bán tận thu nộp ngân sách nhà nước. Việc tiến hành bán tài sản kêbiên thực hiện theo Pháp lệnh thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn hiệnhành. Trường hợp tài sản kê biên bán tận thu chưa thu đủ số tiền thuế theoQuyết định của bản án đã tuyên thì đề nghị đơn vị phối hợp với cơ quan thi hànhán để thực hiện thu đủ số tiền thuế doanh nghiệp còn nợ theo quy định của phápluật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn