BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Đức của Siemens AG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 125/CT-KTrT ngày 16/2/2011 của Cục Thuế về hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Đức (Hiệp định thuế) của nhà thầu Siemens AG (Đức), trong đó Công ty xin miễn thuế theo Hiệp định thuế đối với phần giá trị phát sinh ngoài Việt Nam bao gồm các hoạt động: giá trị đào tạo, giá trị giám sát, giá trị máy móc, thiết bị từ nước ngoài theo hai Hợp đồng chính số 150905/Lilama-Siemens ngày 15/9/2005 và Hợp đồng số 231205/Lilama-Siemens ngày 26/12/2005 giữa nhà thầu Siemens AG với Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Đối với thu nhập từ đào tạo, giám sát của Siemens AG
- Khoản 3, Điều 12, Hiệp định thuế quy định:
“Thuật ngữ “phí dịch vụ kỹ thuật” được sử dụng trong Điều này có nghĩa là các khoản tiền trả cho bất kỳ đối tượng nào, trừ các khoản tiền trả cho nhân viên của đối tượng trả tiền, liên quan đến các dịch vụ mang tính chất quản lý, kỹ thuật hay tư vấn được thực hiện tại Nước ký kết mà đối tượng trả là đối tượng cư trú”.
Căn cứ theo quy định trên, dịch vụ kỹ thuật là các dịch vụ mang tính chất quản lý, kỹ thuật hay tư vấn. Các hoạt động đào tạo, giám sát của Siemens AG không mang tính chất quản lý, kỹ thuật hay tư vấn theo quy định nêu trên. Do đó, các hoạt động này không phải là dịch vụ kỹ thuật; và thu nhập từ các hoạt động này không phải là loại thu nhập từ dịch vụ kỹ thuật mà là lợi tức doanh nghiệp thuộc phạm vi Điều 7 – Lợi tức doanh nghiệp khi áp dụng Hiệp định thuế.
- Khoản 1, Điều 7 – Lợi tức doanh nghiệp, Hiệp định thuế quy định:
“Lợi tức của xí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó”.
Căn cứ theo quy định trên, thu nhập từ hoạt động đào tạo, giám sát của Siemens AG chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam nếu các thu nhập này liên quan đến một cơ sở thường trú của Siemens AG tại Việt Nam.
- Khoản 3, Điều 5 – Cơ sở thường trú, Hiệp định thuế quy định:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

“Một địa điểm xây dựng hay công trình xây dựng hoặc lắp đặt sẽ tạo nên một cơ sở thường trú khi địa điểm hay công trình đó kéo dài hơn 6 tháng”.
Căn cứ theo quy định trên và căn cứ theo quy định tại khoản 5 (Thời hạn hoàn thành) của Hợp đồng số 150905/Lilama-Siemens và 231205/Lilama-Siemens, việc thực hiện các Hợp đồng này tạo nên một cơ sở thường trú của Siemens AG tại Việt Nam.
Như vậy, căn cứ theo khoản 3, Điều 12; khoản 1, Điều 7; khoản 3, Điều 5 của Hiệp định và các Hợp đồng nêu trên, thu nhập từ hoạt động đào tạo, giám sát của Siemens AG được phân loại là lợi tức doanh nghiệp và liên quan đến một cơ sở thường trú của Siemens AG tại Việt Nam nên thu nhập này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
2. Đối với thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị từ nước ngoài
- Khoản 2, Nghị định thư quy định:
“2. Liên quan đến Điều 7
a. Tại một Nước ký kết nơi có đặt trụ sở thường trú, không có khoản lợi tức nào sẽ được phân bổ cho một công trình xây dựng hay dự án xây dựng hoặc dự án lắp ráp trừ các khoản lợi tức là kết quả của chính các hoạt động đó. Lợi tức phát sinh từ việc cung cấp máy móc hoặc thiết bị có liên quan đến các hoạt động nêu trên và do cơ sở thường trú chính hoặc bất kỳ cơ sở thường trú nào khác của một xí nghiệp hoặc của một bên thứ ba thực hiện sẽ không được phân bổ cho công trình xây dựng hay dự án xây dựng hoặc lắp đặt đó.
b. Thu nhập phát sinh từ việc thiết kế, lập đồ án, vận hành máy móc hoặc nghiên cứu hay từ các dịch vụ kỹ thuật mà một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thực hiện tại Nước ký kết đó và có liên quan đến một cơ sở thường trú tại Nước ký kết kia sẽ không được phân bổ cho cơ sở thường trú đó”.
Căn cứ theo quy định trên, thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị nhập khẩu của Siemens AG từ hai Hợp đồng đã ký kết với Lilama được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
Để xem xét việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập nêu trên, đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hai Hợp đồng số 150905/Lilama-Siemens và 231205/Lilama-Siemens để xác định đúng giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu được miễn thuế.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư