BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1156/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Trả lời công văn số 4779/CT-THNVDT ngày 26/11/2012 của CụcThuế tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng giá đất tính thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 6, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định về giá của1m2 đất tính thuế:

“Giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụngcủa thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn địnhtheo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

1. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về ngườinộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá của 1 m2 đất tính thuế thìkhông phải xác định lại giá của 1 m2 đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.

2. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyểnmục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đấtsản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giácủa 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân cấptỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sửdụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ.

3. Trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích hoặc lấn,chiếm thì giá của 1m2 tính thuế là giá đất theo mục đích đang sử dụng do UBNDcấp tỉnh quy định áp dụng tại địa phương”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất vớiphương án 1 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận giá của 1 m2 đất tính thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủyban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày01/01/2012.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn