TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11563/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Iproplan Việt Nam
Đ/chỉ: 67-69 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312488777

Trả lời văn thư số 01/2014 ngày 06/11/2014 và hồ sơbổ sung (Cục Thuế TP nhận ngày 04/12/1014) của Công ty về thuế nhà thầu, CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTCngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng không áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụđược cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.”

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng vớikhách hàng tại Campuchia cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho dự án cải tạo đấttại tỉnh Sihanoukville (Campuchia). Để thực hiện hợp đồng này, Công ty ký hợpđồng với Công ty Iproplan Germany tại Đức để hỗ trợ các dịch vụ tư vấn kỹ thuậtxây dựng cho dự án tại Campuchia thì dịch vụ này được cung cấp và tiêu dùngngoài Việt Nam nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT.
4053-308344/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga