BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1157/BTC-TCT
V/v: xác định thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế hỏi vềviệc xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đối với khoản phụ cấpchức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên...của một số cán bộ tại các cơquan Nhà nước thực hiện khoán chi hành chính.

Căn cứ quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người cóthu nhập cao và hướng dẫn tại tiết 4.1, điểm 4, mục I Thông tư 81/2004/TT-BTCngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhậpđối với người có thu nhập cao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định thuế thunhập cá nhân đối với các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính như sau:

Các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm đối với cánbộ, công chức và phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức làm việc tại cácđơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ công chức làm việc trong lĩnh vực cơ yếu vàngành hải quan tính theo mức lương tăng thêm so với chế độ tiền lương chung khithực hiện khoán chi hành chính không chịu thuế thu nhập đối với người có thunhập cao.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ CST; PC;
- Lưu: VT, TCT(VT, PC, TNCN).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn