BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1157/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh đơn giá công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 08/CV-CLTĐ ngày 6/5/2009 củaKhu quản lý giao thông đô thị số 1 - Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ ChíMinh về việc điều chỉnh đơn giá công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu và cấukiện xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các công tác kiểm định chất lượng công trình qui định tạiQuyết định số 80BXD/VKT ngày 19/2/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc banhành Đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã qui định tạicác tập Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; Định mứcdự toán xây dựng công trình (phần khảo sát); Vì vậy Bộ Xây dựng không hướng dẫnđiều chỉnh dự toán do thay đổi mức lương tối thiểu thực hiện theo Đơn giá tạmthời kiểm định chất lượng công trình xây dựng kèm theo Quyết định số 80BXD/VKT.

Đối với các công tác kiểm định, thí nghiệm chưa được Bộ Xâydựng công bố, chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức theo qui định hiện hành đểáp dụng.

Khu quản lý giao thông đô thị số 1 căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Sở GTVT TP HCM;
Lưu VP, VKT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn