BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 1157/TCHQ-GSQL

V/v: thủ tục nhập khẩu xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 7327/HQHP-PNV ngày 04/12/2009 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và công văn số 2824/HQHCM-NV ngày 02/12/2009 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về vướng mắc trong thủ tục hải quan đối với xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, đã qua sử dụng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 16321/BTC-TCHQ ngày 17/11/2009 của Bộ Tài chính, công văn số 12093/BCT-XNK ngày 30/11/2009 của Bộ Công Thương; công văn số 9161/BGTVT-KHCN ngày 29/12/2009 của Bộ Giao thông vận tải và công văn số 292/BCA-TCVII ngày 08/2/2010 của Bộ Công an về thủ tục hải quan đối với xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, đã qua sử dụng nhập khẩu: chấp nhận để người khai hải quan được sử dụng một trong các loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương Giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục hải quan. Các điều kiện khác thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày31/3/2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an.

Đối với những trường hợp phương tiện đã thay đổi chủ sở hữu nhiều lần trước khi nhập khẩu về Việt Nam và trên Giấy chứng nhận đăng ký hoặc các Giấy tờ thay thế không đủ cơ sở để xác định được năm sản xuất xe và thời gian đăng ký sử dụng xe thì có thể xem xét trên cơ sở sử dụng thông tin trên mạng cơ sở dữ liệu xe chính thức của cơ quan quản lý phương tiện chuyên ngành tại các nước xuất khẩu xe.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá để áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường