TỔNG CỤC HẢI QUAN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1157/TCHQ-GSQL
V/v: Khiếu nại về mã thuế mặt hàng sữa bột nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 218/CV-BQ ngày 28/12/2005 của Công ty sản xuất và thương mại Bảo Quang khiếu nại về mã thuế mặt hàng sữa bột nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc tờ khai hải quan số 221/NK /KD/BHN đăng ký ngày 18/2/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục đã có công văn số 393 TCHQ/GSQL ngày 27/1/2005 gửi Cục Hải quan các tỉnh và thành phố hướng dẫn việc phân loại mặt hàng thức ăn chế biến từ sữa, dạng bột đóng gói bán lẻ.

Căn cứ quy định tại mục C và D Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ khiếu nại để Cục Hải quan Hà Nội giải quyết đối với công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty SX và TM Bảo Quang (thay cv trả lời); (đ/c: P 504 tầng 5 tòa nhà 27/7 số 4 Láng Hạ, Ba Đình - Hà Nội)
- Thanh tra HQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc