BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1157/TCT-CS
V/v chứng từ bán vé máy bay và thu phí dịch vụ của khách hàng

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Hàng Không Việt Nam

Trả lời công văn số 3459/CT-HTr ngày 11/03/2009 của Cục ThuếThành phố Hà Nội về việc đăng ký sử dụng Phiếu thu cước vận chuyển và phí dịchvụ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại công văn số 394/TCTHK-TCKT ngày25/2/2009, Tổng cục Thuế đã có báo cáo trình Bộ Tài chính xử lý. Để phục vụ kịpthời cho việc cung cấp dịch vụ ngay từ 1/4/2009, trong khi chờ quyết định chínhthức của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tạm thời có ý kiến như sau:

Các Đại lý bán vé máy bay được sử dụng mẫu Phiếu thu cướcvận chuyển và phí dịch vụ theo mẫu đính kèm để thu phí dịch vụ cung cấp vé máybay từ khách hàng (gọi tắt là hóa đơn). Tổng công ty Hàng Không Việt Nam được ủy quyền từ các đại lý về đăng ký mẫu hóa đơn với Tổng cục Thuế nên chịu trách nhiệmtrước pháp luật về tính hợp pháp của các đại lý và bảo đảm an toàn trong việcsử dụng mẫu hóa đơn của các đại lý.

Mẫu hóa đơn này được in trực tiếp từ thiết bị do Tổng côngty Hàng Không Việt Nam hỗ trợ trong mỗi lần xuất vé cho khách hàng theo quyđịnh tại Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tàichính. Trước khi sử dụng, các đại lý bán vé máy bay phải đăng ký lưu hành mẫuhóa đơn (được in sẵn tên Đại lý xuất vé, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự),đăng ký số lượng sử dụng với Cục Thuế địa phương theo quy định về đăng ký sửdụng hóa đơn tự in. Khi sử dụng hết số lượng đã đăng ký đại lý tiếp tục đăng kýsố lượng sử dụng của đợt mới.

Hàng tháng, đại lý bán vé phải báo cáo tình hình sử dụng hóađơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo chế độ báo cáo hóa đơn hiện hành,Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm mở sổ sáchtheo dõi việc đăng ký sử dụng Phiếu thu cước vận chuyển và phí dịch vụ của cácđại lý bán vé theo đúng quy định về in, phát hành, quản lý hóa đơn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghịphản ánh về Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, Thành phố;
- Lãnh đạo TC;
- Vụ PC;
- Ban: PC, HT
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương