BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1157/TCT-KK
V/v khai nộp thuế GTGT hoạt động thu phí đường bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 100257/CTHN-KK ngày 18/11/2020 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công văn số 3852/CTBNI-TTKT3 ngày 31/12/2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh liên quan đến kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động thu phí quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh-Uông Bí của Công ty cổ phần BOT Phả Lại (mã số thuế 0106637053) và Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh, về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuế đối với một số nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Bộ Tài chính đã có Công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26/02/2021 về việc thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác.

Trong khi chưa có quy định khác về quản lý thuế, đề nghị các Cục Thuế căn cứ đúng quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, cũng như áp dụng hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (bao gồm cả các Thông tư sửa đổi, bổ sung có liên quan) để hướng dẫn Công ty cổ phần BOT Phả Lại thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
-Nhưtrên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
-
Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI
VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn