công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11571 TC/ĐT NGÀY 28 THNÁG 10 NĂM 2002
VỀ VIỆC THỜI HẠN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2002

Kínhgửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

Tổng công ty 91, cơ quanTrung ương các đoàn thể.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương.

Để đẩy mạnh công tácđầu tư phát triển, nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2002 theo tinhthần Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ, Bộ Tài chínhhướng dẫn thời hạn thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 2002 như sau:

1. Vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 2002, gồm kế hoạch đầunăm theo Quyết định 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ, kếhoạch do điều chuyển vốn đầu tư đã bố trí kế hoạch năm 2002 cho mục tiêu khác(theo điểm 2 Công văn số 17 BKH/TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vàbổ sung vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2002 (theo điểm 3 Công văn số 17BKH/TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các quyết định khác của Thủtướng Chính phủ bổ sung vốn năm 2002 (trừ kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 2002theo Quyết định số 216/2002/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ vàđiểm 1 Công văn số 17/BKH-TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chỉ thanhtoán cho khối lượng hoàn thành, được nghiệm thu đến ngày 31/12/2002. Thời hạnthanh toán đến hết ngày 31/1/2003. Các khối lượng thực hiện và nghiệm thu saungày 31/12/2002 không được thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2002.

Các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại tiến độ thực hiện củacác dự án, điều chuyển theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ điềuchuyển kế hoạch vốn các dự án không có khả năng thực hiện cho các dự án khác cókhả năng hoàn thành trong năm 2002. Để việc điều hoà, điều chỉnh vốn được nhanhchóng và chính xác, trước khi đề nghị cơ quan Tài chính, các Bộ, ngành và địaphương làm việc với Kho bạc Nhà nước để được xác định số vốn thuộc kế hoạch năm2002 đã thanh toán cho dự án. Việc điều hoà, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2002kết thúc chậm nhất là ngày 31/12/2002.

2. Riêng các Bộ, ngành, địa phương được bổ sung vốn đầu tưnăm 2002 theo Quyết định số 216/2002/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chínhphủ và điểm 1 Công văn số 17 BKH-TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưđược thực hiện theo điểm 1 Công văn số 5495/TC-ĐT và 5496/TC-ĐT ngày 7/6/2002của Bộ Tài chính về việc thực hiện kế hoạch vốn bổ sung năm 2002.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Tổng công ty 91, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủđầu tư thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để kịp thời xử lý cácvướng mắc phát sinh trong việc thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm2002.