BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11575/BTC-CST
V/v: thuế đối với quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Phú Lân.
(Số 7, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 14/CV-2007 ngày 10/08/2007 củaCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Phú Lân (Công ty) hỏi về chính sách thuế đốivới quỹ đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày10/08/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới lĩnh vực chứng khoán thì quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài đượcthành lập theo pháp luật nước ngoài, không có tư cách pháp nhân tại Việt Namnhưng có mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thực hiện nộp thuế thunhập doanh nghiệp theo phương thức khoán, cụ thể như sau:

“- Đối với chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu,chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu, trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuếphải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị chứng khoán bán ra tại thời điểmchuyển nhượng.

- Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diệnmiễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị trái phiếu(bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tại thời điểm nhậnlãi”.

Như vậy, trường hợp công ty quản lý quỹ được thànhlập và hoạt động theo pháp luật của Cayman Islands với mục đích thành lập quỹđầu tư chứng khoán và quỹ này mở tải khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thìnghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư chứng khoán này được xácđịnh theo hướng dẫn tại điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Văn Phụng